Đối chiếu số dư tài khoản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền gửi >

Đối chiếu số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định kỳ, đơn vị thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi trên sổ chi tiết tiền gửi tại đơn vị và số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản.

Định kỳ, kế toán yêu cầu ngân hàng cung cấp sổ phụ tài khoản tiền gửi.

Căn cứ vào sổ phụ tài khoản tiền gửi, kế toán thực hiện đối chiếu số dư tài khoản so với số dư trên sổ chi tiết tiền gửi tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện đối chiếu trên phần mềm:

           Xem phim hướng dẫn

         

          Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào Báo cáo\ Kho bạc\ Mẫu số 05 DCSDTK/KBNN- Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại kho bạc nhà nước.

Đơn vị chọn kỳ báo cáo, nhập số liệu tại kho bạc, nhấn Đồng ý để xem báo cáo đối chiếu giữa số liệu của sổ phụ ngân hàng với số liệu thực tế sổ sách tại đơn vị.

Trường hợp phát sinh chênh lệch giữa số dư thực tế trên sổ phụ ngân hàng và số dư trên sổ chi tiết tiền gửi tại đơn vị, kế toán thực hiện xác định nguyên nhân chênh lệch.

Trường hợp do hạch toán thiếu, thực hiện hạch toán bổ sung các chứng từ còn thiếu, trường hợp không phát hiện ra nguyên nhân lập chứng từ kế toán hạch toán số chênh lệnh.

Lưu ý:

Trường hợp phát sinh chênh lệch thừa (số dư trên sổ của đơn vị lớn hơn số dư trên sổ phụ): Nợ TK 3118/ Có TK 112

Trường hợp phát sinh chênh lệch thiếu (số dư trên sổ của đơn vị nhỏ hơn số dư trên sổ phụ): Nợ TK 112/ Có TK 3318