Mua hàng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R23-MH

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oMua hàng nhập kho chưa thanh toán

oMua hàng nhập kho thanh toán ngay

oTrả tiền nhà cung cấp