Tiền gửi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R22-TG

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oNộp tiền vào tài khoản

oThu tiền gửi

oỦy nhiệm chi

oRút tiền mặt

oĐối chiếu số dư tài khoản