In bảng lương

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng >

In bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

  Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oKhi cần in bảng lương để đính kèm với giấy rút khi rút tiền thanh toán lương hoặc để cho cán bộ ký nhận thì trên giao diện bảng lương chọn In\Chọn mẫu bảng lương cần in.

oTại màn hình danh sách anh/chị thiết lập các thông tin cần thiết như: in trên khổ giấy, cỡ chữ, ....

oBảng lương in ra sẽ bao gồm các cột trên mẫu bảng lương được chọn

R21-31

oNếu mẫu bảng lương in ra chưa đúng với nhu cầu thì anh/chị chọn mẫu bảng lương khác rồi nhấn in. Trường hợp mẫu bảng lương khác vẫn chưa đáp ứng thì anh/chị thực hiện sửa mẫu bảng lương

R21-32