Lập bảng lương

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng >

Lập bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

oXem phim hướng dẫn

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Tính lương thực hiện thêm mới bảng lương

tinhluong_Ct1

 

oChọn tháng tính lương bằng cách gõ tháng trực tiếp vào hoặc nhấn vào mũi tên lên xuống

oChọn Loại cán bộ bằng cách nhấn nút image289 ở ô Loại cán bộ. Trường hợp tính lương riêng cho cán bộ Biên chế hoặc riêng cho cán bộ Hợp đồng, chọn Loại cán bộ là Biến chế hoặc Hợp đồng tương ứng. Trường hợp tính lương cho tất cả các cán bộ vào cùng một kỳ lương, chọn Loại cán bộ là <<Tất cả>>

oChọn phòng ban cần tính lương. Trường hợp tính lương cho tất cả phòng ban trên cùng một bảng lương, thực hiện bấm chọn ngay trên tiêu đề cột.

oNhấn nút <<Đồng ý>> để chương trình bắt đầu tính lương.

tinhluong_Ct2

o Lưu ý: chương trình không tự động tính số tiền bảo hiểm xã hội trả thay lương, người dùng thực hiện tính toán bên ngoài và nhập kết quả vào bảng lương.

oKhi tính lương chương trình sẽ căn cứ trên kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm; thông tin thu nhập thường xuyên, khấu trừ thường xuyên của từng cán bộ; các khoản thu nhập không thường xuyên trả cùng lương, các khoản khấu trừ không thường xuyên trừ vào lương và thông tin truy lĩnh lương của tháng để tính ra lương của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương và trả về Bảng lương kết quả. Xem thêm tính lương khi phát sinh các trường hợp đặc biệt này

Khi cán bộ được hưởng thưởng tết, thưởng 30/4

Khi có cán bộ nghỉ không lương, nghỉ ốm

Khi có phát sinh thêm khoản lương mới

Khi mức lương tối thiểu và quy định lương thay đổi

Khi phát sinh khoản ủng hộ khấu trừ trừ trực tiếp vào lương

oTrên bảng lương, anh chị có thể chọn một trong các mẫu bảng lương sau để hiển thị tùy theo nhu cầu của đơn vị:

- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ thể hiện số giờ làm thêm/làm đêm và số tiền phụ cấp tương ứng được hưởng của cán bộ.

- Bảng tổng hợp thu nhập, khấu trừ thể hiện tổng tất cả thu nhập, tất cả khấu trừ và số tiền thực lĩnh của cán bộ

- Các bảng chi tiết cho từng khoản thu nhập, khấu trừ

Lên đầu trang