Tính lương hàng tháng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Tính lương hàng tháng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm sao để tính lương cho cán bộ?

Để lập được bảng lương háng tháng anh/chị thực hiện qua các bước sau:

oKhai báo danh sách cán bộ hưởng lương: Chi tiết xem tại đây

oLập bảng lương: Chi tiết xem tại đây

oIn bảng lương: Chi tiết xem tại đây

Khi phát sinh một số trường hợp đặc biệt khi tính lương

Khi cán bộ được hưởng thưởng tết, thưởng 30/4

Khi có cán bộ nghỉ không lương, nghỉ ốm

Khi có phát sinh thêm khoản lương mới

Khi mức lương tối thiểu và quy định lương thay đổi

Khi phát sinh khoản ủng hộ khấu trừ trừ trực tiếp vào lương