Các trường hợp đặc biệt

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng >

Các trường hợp đặc biệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các trường hợp đặc biệt khi tính lương

Khi cán bộ được hưởng thưởng tết, thưởng 30/4

Khi có cán bộ nghỉ không lương, nghỉ ốm

Khi có phát sinh thêm khoản lương mới

Khi mức lương tối thiểu và quy định lương thay đổi

Khi phát sinh khoản ủng hộ khấu trừ trừ trực tiếp vào lương