Mua hàng qua chuyển khoản kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Mua hàng >

Mua hàng qua chuyển khoản kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lập phiếu rút dự toán chuyển khoản kho bạc thanh toán tiền mua vật tư hàng hóa và quản lý tất cả các chứng từ có liên quan đến việc chuyển khoản kho bạc thanh toán cho người bán vật tư, hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Mua hàng qua chuyển khoản kho bạc, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Ngày hạch toán, Số chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn giải và Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image938

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ chuyển khoản kho bạc mua vật tư, hàng hóa công cụ dụng cụ. Để thêm mới chứng từ, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ. Chọn Giấy rút dự toán, sau đó nhấn nút Chọn.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một chứng từ chuyển khoản kho bạc mua vật tư, hàng hóa có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chứng từ được chọn trước đó. Để nhân bản chứng từ, chọn chứng từ chuyển khoản kho bạc cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ chuyển khoản kho bạc được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ chuyển khoản kho bạc mua vật tư, hàng hóa được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ chuyển khoản kho bạc được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ chuyển khoản kho bạc được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image936 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.