Nhập CKC ban đầu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Cam kết chi > Nhập CKC ban đầu >

Nhập CKC ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thực hiện

- NSD vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Nhập CKC ban đầu, thực hiện thêm mới Cam kết chi ban đầu

R38-10

 

- NSD nhập số CKC ban đầu, chú ý: Nên nhập đúng số đề nghị CKC năm trước còn dư để tiếp tục theo dõi.

- NSD khai báo các thông tin cần thiết.

- NSD nhấn Cất để hoàn thiện thao tác nhập CKC ban đầu.