Nhập CKC ban đầu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Cam kết chi >

Nhập CKC ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Các Cam kết chi đã lập đề nghị từ các năm trước nhưng chưa thực hiện xong, đơn vị sử dụng ngân sách chuyển sang năm sau thực hiện tiếp và nhập cam kết chi đầu năm khi sang năm tài chính mới.

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Nhập CKC số dư, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách CKC ban đầu.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Cam kết chi ban đầu được chọn ở màn hình danh sách.

R38-9

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Cam kết chi ban đầu. Để thêm mới Cam kết chi ban đầu, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image712 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Cam kết chi ban đầu. Để xem Cam kết chi ban đầu, chọn Cam kết chi ban đầu cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image713 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Cam kết chi ban đầu. Để xóa chứng từ, chọn Cam kết chi ban đầu cần xóa, sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).