Phiên bản R11

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R11

-    [MIMOSAFOURTEEN-97] - Cho phép nhập liệu được số chiết khấu giảm giá khi bán hàng và lấy lên sổ S51-H số liệu này

-    [MIMOSAFOURTEEN-162] - Đổi màu biểu tượng phần mềm thành màu khác màu biểu tượng MISA Mimosa.NET 2012 để tránh mở nhầm

-    [MIMOSAFOURTEEN-271] - Bổ sung Sổ theo dõi tạm ứng (Đặc thù SYT Long An) tại MISA Mimosa.NET2014

-    [MIMOSAFOURTEEN-275] - Cho phép lấy lên số nhập kho lên báo cáo tồn kho đặc thù SYT Bắc Ninh khi nhập trên tất cả các giao diện

-    [MIMOSAFOURTEEN-445] - Tùy chỉnh mẫu giấy rút để đáp ứng những chương, khoản, mục, TM giống nhau chỉ hiển thị ở dòng đầu tiên

-    [MIMOSAFOURTEEN-492] - Cho phép tùy chỉnh mẫu giấy rút dự toán để đáp ứng mẫu đặc thù Sóc Trăng

-    [MIMOSAFOURTEEN-502] - Bổ sung mẫu C32-HD_Giấy đề nghị tạm ứng theo QĐ 19 trên phiếu chi

-    [MIMOSAFOURTEEN-509] - Cho phép tùy chọn không lấy các chứng từ hạch toán đơn khi in Liệt kê chứng từ theo mã thống kê

-    [MIMOSAFOURTEEN-511] - Bổ sung chứng từ ghi sổ theo đặc thù Viện nghiên cứu hạt nhân

-    [MIMOSAFOURTEEN-526] - Mẫu 02-SDKP/ĐVDT - Bổ sung tùy chọn hiển thị dòng tổng cộng ở phía trên hoặc phía dưới

-    [MIMOSAFOURTEEN-543] - Bổ sung mẫu S02_aH_Chưng từ ghi sổ (bệnh viện E)

-    [MIMOSAFOURTEEN-546] - Bổ sung thêm mẫu chứng từ ghi sổ đặc thù PGD Khánh Sơn

-    [MIMOSAFOURTEEN-582] - Cho phép tùy chỉnh để đáp ứng mẫu Chứng từ ghi sổ Giao Thủy

-    [MIMOSAFOURTEEN-606] - Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy rút dự toán ngân sách để đáp ứng mẫu đặc thù Khánh Vĩnh

-    [MIMOSAFOURTEEN-627] - Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy rút dự toán ngân sách để đáp ứng đặc thù Sóc Trăng

-    [MIMOSAFOURTEEN-635] - Cho phép tùy chỉnh mẫu giấy rút dự toán ngân sách đặc thù PTC-PGD Bàu Bàng

-    [MIMOSAFOURTEEN-636] - Khách hàng muốn in mẫu "Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng" đặc thù PTC-PGD Bàu Bàng_Tỉnh Bình Dương

-    [MIMOSAFOURTEEN-673] - Tùy chỉnh mẫu Giấy rút đáp ứng lấy lên tên tính chất nguồn kinh phí ở cuối cột nội dung thanh toán

-    [MIMOSAFOURTEEN-688] - Cập nhật chương trình theo thông tư 119/2014/TT-BTC

-    [MIMOSAFOURTEEN-701] - Bổ sung mẫu chứng từ ghi sổ đặc thù Quảng Ninh

-    [MIMOSAFOURTEEN-711] - Cải tiến giấy đề nghị thanh toán C37-HD: thông tin Bộ phận là Phòng ban của người tạm ứng lên

-    [MIMOSAFOURTEEN-712] - Cập nhật thông tư 104/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 08 năm 2014 về Quy định bổ sung hệ thống MLNSNN

-    [MIMOSAFOURTEEN-719] - Cải tiến mẫu bảng lương in ra: Thêm thông tin Mẫu số, Dòng đọc số tiền bằng chữ, Cộng số liệu lên dòng tách nhóm để biết được tổng số liệu phát sinh trong nhóm

-    [MIMOSAFOURTEEN-743] - Kiến nghị cho thay đổi mức % hưởng lương khi khai báo thu nhập thường xuyên

-    [MIMOSAFOURTEEN-780] - Tạo hoạt động EA con từ hoạt động EA đã có số liệu rồi.

-