Phiên bản R13

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R13

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R13

- Kho bạc\Lập bảng kê ghi thu ghi chi: Nếu có hai nguồn phí lệ phí để lại trở lên thì pm không load được chứng từ chi ghi thu - ghi chi

- Khách hàng muốn từ chứng từ hạch toán chi phí lương khi phân bổ nguồn sinh các chứng từ liên quan số liệu hiển thị theo số đã phân bổ

- Đáp ứng vấn đề tiền lương cho các đơn vị có một số cán bộ hưởng lương từ khoản này một số cán bộ hưởng lương từ khoản khác

- Cho phép thể hiện được mã cấp ngân sách trên Bảng xác nhận số dư tài khoản tài khoản tiền gửi tại KBNN ( mẫu 05 theo thông tư 61)

- Mong muốn khi xuất khẩu báo cáo B03-H nhập vào X1 có bao nhiêu hoạt động thì xuất bấy nhiêu hoạt động

- Bổ sung Mẫu số C38-BB: Biên lai thu tiền

- Bổ sung Mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách đặc thù Kiên Giang

- Khách hàng muốn in mẫu "Phiếu điều chỉnh số liêu ngân sách" đặc thù PTC-PGD Bàu Bàng_Tỉnh Bình Dương

- Khách hàng muốn tách riêng 2 nguồn tự chủ và không tự chủ ra 2 chứng từ khi thực hiện trả lương_đặc thù PTC-PGD Bàu Bàng_Tỉnh Bình Dương

- Báo cáo Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dung năm - phần 1 (theo mẫu B02/CT-H, Ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC)

- Khách hàng yêu cầu: Khi rút dự toán chuyển khoản, In bảng kê chứng từ thanh toán theo TT 161, phần số và ngày tại mục chứng từ bỏ trống

- Kiến nghị chỉnh giấy ĐNTT đặc thù PGD Thoại Sơn

- Khách hàng muốn in Bảng kê nộp thuế- thông tư 119/2014/TT-BTC

- Khách hàng muốn in phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách đặc thù PGD Cái Bè_Tiền Giang

- Khách hàng muốn chứng từ điều chỉnh kinh phí rút và chi lấy số liệu tự động nguồn phí, lệ phí để lại

- Khách hàng Khánh Vĩnh muốn in giấy rút QĐ 759 mỗi nguồn lên một giấy rút

- Khách hàng muốn in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách QĐ759 hiển thị lên STT, Ngày hạch toán, số chứng từ diễn giải ghi thêm vào tạm ứng hoặc thực chi

- Kiến nghị Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách