Phiên bản R14

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R14

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R14

- Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (mẫu C4-09/KB, QĐ 759) khi in không lên Chương trình mục tiêu, dự án

- Khi in sổ cái hình thức chứng từ ghi sổ cho phép chọn được tham số Nguồn và khoản

- In sổ chi tiết các tài khoản mở rộng cho phép chọn thêm tham số Hoạt động

- Cho phép in Báo cáo số dư các chi tiết của 1 tài khoản (báo cáo\báo cáo khác) chọn được theo hoạt động

- Cho phép in Sổ tổng hợp theo tài khoản chọn được tham số Nguồn và khoản

- Cho phép in Bảng in tổng hợp của tài khoản (Báo cáo/ báo cáo khác) theo nguồn, chương, khoản

- Cho phép sổ S33- Sổ chi tiết tài khoản khi in chọn được theo tham số Chương, khoản

- Cho phép Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) thể hiện đúng thứ tự các dòng trong 1 chứng từ giống như trong giao diện nhập liệu