Phiên bản R15

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R15

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R15

- [MIMOSAFOURTEEN-539] - SYT Bắc Ninh muốn in được mẫu số 01-SDKP/DVDT chi tiết theo từng chương trình mục tiêu và từng loại kinh phí để có thể đối chiếu được với kho bạc theo từng CTMT và từng loại kinh phí

- [MIMOSAFOURTEEN-604] - Kế toán muốn khi lập giấy rút dự toán có cam kết chi chương trình tự động lấy các thông tin từ cam kết chi lên để tiết kiệm thời gian nhập liệu

- [MIMOSAFOURTEEN-794] - Khi có các khoản phát sinh đến tiết tiểu mục thì báo cáo B02-H phần II chưa thể hiện được số liệu chi tiết đến tiết tiểu mục. Vì vậy kế toán muốn báo cáo B02-H phần II in được chi tiết đến tiết tiểu mục

- [MIMOSAFOURTEEN-799] - PTC U Minh muốn in báo cáo F02-1H hiển thị cả các chỉ tiêu không có số liệu

- [MIMOSAFOURTEEN-841] - Đại học Lâm Nghiệp mong muốn in sổ "Số dư chi tiết của tài khoản" chi tiết theo từng hoạt động đối với các tài khoản doanh thu, chi phí để có thể đối chiếu được số dư các tài khoản doanh thu, chi phí theo từng hoạt động

- [MIMOSAFOURTEEN-887] - Kế toán muốn khi in mẫu số 01-SDKP\ĐVDT, mẫu số 02-SDKP\ĐVDT có thể in theo từng Loại kinh phí để có thể thực hiện đối chiếu với kho bạc theo từng loại kinh phí

- [MIMOSAFOURTEEN-909] - Phòng GD Sa Dec - Đồng Tháp muốn in báo cáo B04/CT-H: Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị thể hiện được số lũy kế để có thể xem được số liệu lũy kế từ đầu năm đến thời điểm hiện tại trên cùng 1 báo cáo

- [MIMOSAFOURTEEN-930] - Các đơn vị ở huyện Cai Lậy muốn in báo cáo F02-1H_Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động thể hiện được số rút cho từng tiểu mục và chỉ tổng cộng ở trang cuối để có thể đối chiếu được số rút và chi chi tiết cho từng tiểu mục

- [MIMOSAFOURTEEN-941] - Khi in bảng lương hệ số, kế toán muốn hiển thị các khoản BH cơ quan đóng để đối chiếu với chứng từ hạch toán chi phí và chứng từ thanh toán bảo hiểm

- [MIMOSAFOURTEEN-986] - Đa số đơn vị HCSN khi in Bảng cân đối tài khoản đều không in chi tiết theo nguồn, chương, khoản. Vì vậy kế toán muốn khi in Bảng cân đối tài khoản thì tham số báo cáo nguồn, chương, khoản mặc định là tổng hợp để không mất thời gian chọn lại tham số

- [MIMOSAFOURTEEN-1034] - Khách hàng PGD Rạch Giá - Kiên Giang muốn in báo cáo B02-H cột nguồnNSNN chi tiết thành hai cột nguồn KP tự chủ và nguồn cải cách tiền lương

- [MIMOSAFOURTEEN-1088] - Khi in Giấy rút vốn đầu tư QĐ 759 và Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư cho phép giữ nguyên thông tin bổ sung khi in những lần sau để tiết kiệm được thời gian nhập liệu cho những lần in sau

- [MIMOSAFOURTEEN-1100] - Kế toán muốn bổ sung khoản lương phụ cấp công vụ vào danh sách các khoản lương

- [MIMOSAFOURTEEN-1129] - Kế toán muốn thấy được các chứng từ đã khóa sổ chỉ bằng một thao tác là chọn năm tài chính. (Hiện tại phải chọn năm tài chính, sau đó bỏ khóa sổ thì mới nhìn thấy chứng từ)

- [MIMOSAFOURTEEN-1132] - Khi in sổ Nhật ký chung, khối GD Quảng Trị muốn cột "Số hiệu tài khoản đối ứng" thể hiện được tài khoản Nợ/ Có để tiết kiệm 50% trang giấy khi in sổ

- [MIMOSAFOURTEEN-1153] - Khi in báo cáo mẫu 01-SDKP/ĐVDT kế toán muốn số liệu cột "Dự toán năm nay trong kỳ" lấy đúng số dự toán đầu năm phân bổ cho từng tháng/ quý theo đúng hướng dẫn trong TT61

- [MIMOSAFOURTEEN-1239] - Khối GD Quảng Trị muốn in Phiếu Thu, phiếu chi chi tiết theo nghiệp vụ kế toán nhằm mục đích đối chiếu số liệu