Phiên bản R16

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R16

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R16

- [MIMOSAFOURTEEN-1282] - Lỗi khi trả lương chọn được cả nguồn không có số liệu

- [MIMOSAFOURTEEN-1304] - Lỗi lên sai số tiền của chứng từ ghi sổ khi lập chứng từ ghi sổ cho chứng từ ghi đồng thời được sinh ra từ chứng từ điều chỉnh kinh phí đã rút

- [MIMOSAFOURTEEN-1308] - Lỗi khi trả lương không trừ đi bảo hiểm trên bảng lương truy lĩnh

- [MIMOSAFOURTEEN-1310] - Lỗi vẫn tính hao mòn cho những tài sản cố định hết thời gian tính hao mòn, còn giá trị

- [MIMOSAFOURTEEN-1325] - Báo cáo danh sách Nhập kho lỗi định dạng sai (Đang để định dạng MM/dd/YYYY)

- [MIMOSAFOURTEEN-1335] - Lập chứng từ hủy dự toán báo lỗi tiếng Anh trong trường hợp số chứng từ trùng với số chứng từ nhận dự toán- [MIMOSAFOURTEEN-1039] - Kế toán mong muốn cuối năm in được Biên bản kiểm kê Công cụ dụng cụ để phục vụ công tác kiểm kê cuối năm

- [MIMOSAFOURTEEN-1137] - Đáp ứng thông tư số 162/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế QĐ 32/2008/QĐ-BTC - quy định về chế độ quản lý tài sản và tính hao mòn tài sản

- [MIMOSAFOURTEEN-1157] - Kế toán muốn khi tìm kiếm chứng từ có thể lọc được chứng từ rút theo cam kết chi để đối chiếu số liệu dễ và nhanh hơn

- [MIMOSAFOURTEEN-1159] - Kế toán mong muốn tìm kiếm được loại chứng từ "Đề nghị cam kết chi" và "Điều chỉnh cam kết chi" để đối chiếu, kiểm tra số liệu nhanh chóng

- [MIMOSAFOURTEEN-1161] - Sở Khoa học Cà Mau muốn in Sổ chi tiết chi dự án mẫu ngang thể hiện được số liệu chi tiết theo từng Mục, tiểu mục để dễ theo dõi và đối chiếu số liệu theo từng dự án

- [MIMOSAFOURTEEN-1193] - Kế toán muốn khi in báo cáo 05-ĐSCDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi hiển thị được số liệu tổng theo từng tài khoản tiền gửi (không chi tiết theo chương trình mục tiêu như hiện nay) để dễ đối chiếu với kho bạc theo số dư của từng tài khoản

- [MIMOSAFOURTEEN-1199] - PTC Kiên Giang muốn khi thực hiện phân bổ chi phí lương cho từng nguồn kinh phí thì các khoản bảo hiểm cơ quan đóng và các khoản thanh toán lương, bảo hiểm sẽ tự động phân bổ theo tỷ lệ đã thiết lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu

- [MIMOSAFOURTEEN-1214] - SYT An Giang muốn in báo cáo B02-H phần I và phần II hiển thị số liệu chi tiết của nguồn phí lệ phí và nguồn dịch vụ để có thể biết được số liệu chi tiết cho từng nguồn phí và dịch vụ ngay trên báo cáo này.

- [MIMOSAFOURTEEN-1252] - Đại học kinh tế Đà Nẵng muốn thể hiện thông tin Mã Số thuế cá nhân vào bảng lương để có thể xem được đầy đủ các thông tin của nhân viên trên bảng lương

- [MIMOSAFOURTEEN-1276] - Khách hàng được giao nhiệm vụ quản lý hạ tầng giao thông đường bộ mong muốn cập nhật TT số 98/2014/TT-BTC

- [MIMOSAFOURTEEN-1295] - Trường hợp phát sinh chỉ rút trên tiểu mục 7799 và chi trên các tiểu mục khác thì khi in các báo cáo liên quan chỉ cần nhấn vào mẫu tự chủ là phần mềm tự động cấn trừ mà kế toán không cần phải làm bút toán điều chỉnh để tiết kiệm thời gian nhập liệu

- MIMOSAFOURTEEN-1344: Khách hàng mong muốn xuất khẩu được bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai thuế ra HTKK 3.3.0