Phiên bản R18

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R18

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R18

o  [MIMOSAFOURTEEN-44] - Kế toán muốn nhập khẩu danh mục vật tư từ file excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu

o    [MIMOSAFOURTEEN-882] - Quận Đống Đa yêu cầu phát triển thêm 3 biểu liên quan đến báo cáo kho bạc và sổ kế toán (S41-H, S42-H. S52-H) để thuận tiện trong quá trình sử dụng

o    [MIMOSAFOURTEEN-997] - Kế toán muốn in được mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Techcombank để thực hiện các giao dịch với ngân hàng

o    [MIMOSAFOURTEEN-1136] - Kế toán muốn nhập khẩu số dư công cụ dụng cụ lâu bền (số lương, đơn giá, thành tiền) từ excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu

o    [MIMOSAFOURTEEN-1156] - Bộ khoa học muốn điều chỉnh dự toán đươc theo nhiệm vụ để có thể in báo cáo theo từng nhiệm vụ chính xác

o    [MIMOSAFOURTEEN-1228] - Kế toán muốn in mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Eximbank trên các giao diện liên quan đến chi tiền gửi

o    [MIMOSAFOURTEEN-1300] - Kế toán muốn in được báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (mẫu Vĩnh Long) đã in được trên MISA Mimosa.NET 2012 để tiếp tục quản lý theo mẫu đã sử dụng từ các năm trước.

o    [MIMOSAFOURTEEN-1392] - Kế toán muốn in sổ theo dõi chuyển khoản nhằm theo dõi được số liệu chuyển khoản trong kỳ để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu

o    [MIMOSAFOURTEEN-1418] - Kế toán muốn in mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng ACB để giao dịch với ngân hàng t và tiết kiệm thời gian làm việc

o    [MIMOSAFOURTEEN-1452] - Kế toán muốn khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ nhận bằng hiện vật từ phần mềm QLTS sang Mimosa 2014 chỉ sinh 1 dòng định khoản để thuận tiện và tiết kiệm thời gian nhập liệu

o    [MIMOSAFOURTEEN-1463] - Kế toán muốn điều chỉnh kinh phí rút và chi chi tiết theo từng CTMT dự án để các báo cáo có thể lên được đúng số liệu sau khi điều chỉnh theo CTMT, dự án

o    [MIMOSAFOURTEEN-1466] - Kế toán muốn in S02b-H: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ chọn in chi tiết theo nguồn, chương, khoản

o    [MIMOSAFOURTEEN-1468] - Kế toán muốn Báo cáo B02-H phần I phần 4 Kinh phí đầu tư XDCB chỉ lấy số liệu chi trên TK 2412 để đúng với hướng dẫn của QĐ 19

o    [MIMOSAFOURTEEN-1483] - Sở Nông Nghiệp muốn mẫu S61-H Sổ chi tiết hoạt động in mẫu dọc không cộng gộp các dòng chứng từ giống nhau mà thể hiện chi tiết theo từng dòng chứng từ hạch toán để tiện theo dõi và kiểm tra

o    [MIMOSAFOURTEEN-1536] - Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa_Lỗi thiết lập công thức nhưng không lên số liệu trên Thuyết minh báo cáo tài chính