Phiên bản R19

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R19

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R19

- [MIMOSAFOURTEEN-1133] - Khách hàng mong muốn khi in Sổ S12-H chọn loại quỹ là tổng hợp thì không hiển thị thông tin Loại quỹ trên mẫu sổ

- [MIMOSAFOURTEEN-1205] - PTC An Biên- Kiên Giang muốn mẫu B02-Phần II có thêm số liệu lũy kế từ đầu năm cho tất cả các cột số liệu

- [MIMOSAFOURTEEN-1224] - Kế toán muốn chuyển toàn bộ số liệu phát sinh từ dự án, CTMT này sang dự án, CTMT khác

- [MIMOSAFOURTEEN-1405] - Kế toán yêu cầu bổ sung mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân năm để cuối năm tổng hợp làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- [MIMOSAFOURTEEN-1414] - Khách hàng muốn bổ sung cột tài khoản cá nhân vào Bảng lương/ In bảng thu nhập không thường xuyên để phục vụ chuyển trả thu nhập và dễ theo dõi

- [MIMOSAFOURTEEN-1451] - Kế toán muốn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT theo đặc thù Bộ lao động - thương binh xã hội để đối chiếu với kho bạc

- [MIMOSAFOURTEEN-1454] - Kế toán yêu cầu bổ sung mẫu S23 - Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu vật liệu , công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa theo quyết định 19

- [MIMOSAFOURTEEN-1461] - TT nghiên cứu và phát triển y tế cộng đồng muốn hiển thị tên chương, khoản, tiểu mục khi in sổ S62-H: chi tiết chi dự án

- [MIMOSAFOURTEEN-1489] - Kế toán muốn hiển thị sẵn thông tin "Đã nhận đủ số tiền" trên phiếu thu, chi để in ra được thuận tiện

- [MIMOSAFOURTEEN-1492] - Kế toán yêu cầu biên bản kiểm kê tài sản cố định hiển thị các thông tin trên cột kiểm kê theo số kiểm kê thực tế

- [MIMOSAFOURTEEN-1528] - Khách hàng quận Đống Đa muốn in mẫu S02c-H : Sổ cái hình thức chứng từ ghi sổ theo dõi được cộng số liệu phát sinh theo từng tài khoản đối ứng

- [MIMOSAFOURTEEN-1531] - Kế toán tổng hợp muốn yêu cầu Sổ S42, S43 có thêm phần lựa chọn để in riêng số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán nhằm mục đích so sánh giữa sổ này và các báo cáo khác đã có phần tách riêng tháng chỉnh lý

- [MIMOSAFOURTEEN-1646] - Cấu trúc lại sổ S42-H mẫu không cộng gộp các tiểu mục: bằng cách trên sổ S42-H mẫu QĐ 19 bổ sung tùy chọn "Không cộng gộp các tiểu mục" chứ không tách làm 2 mẫu riêng như hiện nay để danh sách báo cáo gọn hơn