Phiên bản R20

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R20

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R20

- [MIMOSAFOURTEEN-437] - Kế toán muốn cập nhật công thức khoản lương lên bảng lương cũ mã không cần phải lập bảng lương mới để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

- [MIMOSAFOURTEEN-804] - Tư vấn mong muốn bổ sung Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập để phục vụ nhu cầu đối chiếu khi đơn vị sử dụng phương pháp tính giá đích danh

- [MIMOSAFOURTEEN-1216] - Kế toán muốn tính đúng phần thuế TNCN khi có các khoản phát sinh từ việc làm thêm giờ, làm ngày lễ để đúng theo quy định của nhà nước

- [MIMOSAFOURTEEN-1246] - Kế toán muốn in Giấy rút dự toán ngân sách hiển thị thứ tự theo thứ tự nhập liệu bên ngoài chứng từ để dễ dàng đối chiếu trên chứng từ giấy và nhập trên phần mềm

- [MIMOSAFOURTEEN-1427] - Kế toán kho bạc muốn in được bảng kê thanh toán tạm ứng và bảng kê thực chi trong phần báo cáo\ kho bạc

- [MIMOSAFOURTEEN-1457] - Kế toán muốn in báo cáo chủ đầu tư hiển thị tên dự án để dễ kiểm tra đối chiếu số liệu theo từng dự án

- [MIMOSAFOURTEEN-1459] - Kế toán muốn khi nhận kế hoạch vốn không chi tiết theo cơ cấu vốn thì in báo cáo B03-CĐT cột số 1 chỉ thể hiện số tiền ở dòng tổng cộng

- [MIMOSAFOURTEEN-1535] - Viện nghiên cứu Hạt nhân_muốn Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng lấy được số liệu hạch toán nguồn TX, KTX trên chung 1 biểu để đáp ứng yêu cầu kho bạc

- [MIMOSAFOURTEEN-1546] - Kế toán đơn vị cần bổ sung chỉ tiêu hiển thị trên bàn làm việc để việc so sánh các chỉ tiêu cùng nhau trên hiển thị trên bàn làm việc và báo cáo đồng nhất kết quả

- [MIMOSAFOURTEEN-1619] - Kế toán đơn vị, cán bộ tư vấn kiến nghị_Cải tiến phần mềm về Cảnh báo Tham số báo cáo trên chương trình và trên dữ liệu có sự khác biệt rõ ràng hơn để khách hàng và tư vấn có thể hiểu ngay khi đọc câu cảnh báo

- [MIMOSAFOURTEEN-1671] - PTC Phúc Thọ mong muốn truy lĩnh lương cho cán bộ được truy lĩnh hai năm liên tiếp