Phiên bản R3

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R3

-Cải tiến chức năng điều chỉnh kinh phí đã rút (có hạch toán và lên các sổ kế toán)

-Cho phép cảnh báo ghi khi tăng TSCĐ - Nguyên giá khác với Nguyên giá khi khai báo