Phiên bản R4

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R4

- Mặc định cột nghiệp vụ là thực chi khi hạch toán chi phí lương, sinh các chứng từ trả lương, phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

-Cho phép thêm các cột thông tin của cán bộ lên bảng lương

-Khách hàng muốn in báo cáo B02-H phần I, II, F021-H, B03-H, B06-H có tùy chọn "Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán"

-Cho phép thiết lập công thức báo cáo tài chính B06-H phần II, III, IV

-Thêm ô khai báo thông tin Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp trên form chi tiết cán bộ

-Cho phép sắp sếp cán bộ trên bảng lương theo các tùy chọn khác nhau

-Cho phép in bảng lương có mã cán bộ sắp xếp như trong khi lập bảng lương và thêm cột ký nhận sau cột thực lĩnh