Phiên bản R5

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R5

- Khách hàng muốn chọn được mã chương trình mục tiêu, dự án khi in bảng kê chứng từ thanh toán theo TT 161

-Yêu cầu khi thêm mới khoản lương thì chương trình sẽ tự động lấy lên mẫu bảng lương "Bảng lương, phụ cấp"

-Bổ sung cột nghiệp vụ trên giao diện nhập số dư đầu năm để đáp ứng đúng số liệu số dư năm trước chuyển sang năm sau trên báo cáo F02-3bH, S72-H

-Bổ sung mẫu Phiếu thu, Phiếu chi (nhiều dòng)

-Cho phép xuất khẩu bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai thuế GTGT theo TT 156 sang HTKK 3.2.3

-Cho phép ghi tăng hàng loạt không liên tục trong danh mục tài sản

-Bổ sung cột số lượng, đơn vị tính vào file template excel xuất, nhập khẩu TSCĐ; thiết lập công thức để khi chọn Mã loại tài sản thì tự động lấy lên tên loại tài sản, Thời gian sử dụng (năm)

-Cho phép cập nhật thông tin phòng/ban khi sửa danh mục TSCĐ vào chứng từ ghi tăng TSCĐ đối với TS chỉ có phát sinh ghi tăng