Phiên bản R6

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R6

- Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê chứng từ thanh toán đặc thù PGD Bình Minh

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê để đáp ứng đặc thù Thốt Nốt

-Cập nhật mẫu biểu từ PMKT MISA Mimosa.NET 2012 lên MISA Mimosa.NET 2014 - Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

-Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I muốn tạo mẫu "Sổ tổng hợp công nợ tạm ứng"

-Bỏ ngầm định đang sử dụng đối với khoản lương là lương hợp đồng và lương ngạch bậc

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng Vũng Liêm 2

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đặc thù SYT Cần Thơ

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê chứng từ thanh toán đặc thù Hậu Giang

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đặc thù Ninh Phước

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê để đáp ứng đặc thù PGD Trà Ôn

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê để đáp ứng đặc thù PGD Định Quán

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê để đáp ứng đặc thù PGD Long Hồ

-Cho phép tùy chỉnh mẫu đáp ứng bảng kê Quảng Ninh

-Cập nhật Thông tư số 61/2014/TT-BTC về Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

-Cho phép tùy chỉnh mẫu bảng kê đặc thù Thoại Sơn

-Bổ sung mẫu Bảng in tổng hợp của tài khoản Đặc thù sở y tế Quảng Trị

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán thông tư 161 đặc thù Hàm Tân - Bình Thuận