Phiên bản R8

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R8

-Cho phép chọn được số cam kết chi khi thực hiện rút dự toán tiền mặt và tiền gửi

-Kiến nghị cho phép hiện thị ngày trên bảng kê tùy chỉnh

-Tùy chỉnh mẫu để đáp ứng mẫu Giấy rút tiền mặt đặc thù Thoại Sơn

-Cho phép chọn được chương trình mục tiêu mẹ khi làm giấy rút dự toán.

-Cải tiến cách hiển thị chức năng cộng gộp các bút toán giống nhau trên sổ nhật ký chung: Cộng gộp tất cả các TK giống nhau trên 1 chứng từ lại thành 1 dòng chứ không phải chỉ các TK 152, 153, 005 như trước đây

-Hỗ trợ đơn vị phân bổ chi phí quản lý về từng hoạt động theo tỷ lệ có sẵn

-S31-H Sổ tài sản cố định_Đặc thù PGD Châu Thành

-S31-H Sổ tài sản cố định_Đặc thù SYT Long An

-VAAC-US.CDC : Bổ sung báo cáo Hoạt động, khoản chi EA

-VAAC-US.CDC : Sửa tên đặc thù, báo cáo từ VAAC-US.CDC sang VAAC-US.CDC

-VAAC-US.CDC: Bổ sung mẫu 01-1/ĐNHT Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào

-VAAC-US.CDC: Cho phép theo dõi phát sinh theo hoạt động và khoản chi EA

-VAAC-US.CDC: Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính tháng ra X1

-VAAC-US.CDC: Trên giao diện nhập kế hoạch theo chương trình khoản chi yêu cầu cho phép nhập theo từng năm để đáp ứng cho dữ liệu liên năm

-Yêu cầu sửa lại thông tin đơn vị trên Phiêu thu, Phiếu chi 2 liên

-Đáp ứng Thông tư 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc NSNN - Mẫu số 04