Phiên bản R30

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R30

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Khách hàng muốn cải tiến lại tính năng tích vào mẫu tự chủ đối với trường hợp tạm tứng vào 1 tiểu mục

Khi rút tạm ứng, đơn vị chỉ rút tạm ứng ở một tiểu mục duy nhất. Khi chi và thanh toán tạm ứng, đơn vị thanh toán ở nhiều tiểu mục khác nhau. Hiện tại phần mềm đã đáp ứng mẫu tự chủ khi đơn vị rút tạm ứng ở một tiểu mục và thanh toán tạm ứng trong kỳ. Khi đó khi in Mẫu số 02, nếu tích Mẫu tự chủ, cột 1 - Số phát sinh tạm ứng tự động bù trừ và hiển thị số phát sinh dương vào tiểu mục tạm ứng, không hiển thị số phát sinh âm vào các tiểu mục thanh toán.

Tuy nhiên tính năng này chưa áp dụng được với trường hợp đơn vị tạm ứng ở kỳ này và kỳ sau thanh toán, dẫn đến khi xem báo cáo kỳ sau, cột Phát sinh tạm ứng trong kỳ vẫn hiển thị âm ở các tiểu mục thanh toán.

Phiên bản này đáp ứng mẫu tự chủ trong cả trường hợp tạm ứng ở kỳ này và thanh toán ở kỳ sau. Theo đó khi in Mẫu số 02, cột 1 sẽ tự động dồn số âm ở các tiểu mục thanh toán vào tiểu mục tạm ứng.

Để phần mềm có căn cứ xác định tiểu mục tạm ứng, đơn vị cần xác định khi rút tạm ứng, đơn vị đang hạch toán vào tiểu mục nào, sau đó vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Nghiệp vụ\ Kho bạc, tích chọn "Chỉ tạm ứng ở tiểu mục", sau đó chọn tiểu mục đơn vị rút tạm ứng.

Tuy chon TMTU

 

Khi in báo cáo Mẫu số 02, đơn vị vẫn tích ô "Mẫu tự chủ" để phần mềm thực hiện tự động bù trừ giữa các tiểu mục theo tùy chọn của đơn vị.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in Báo cáo B02-H chi tiết theo từng nguồn thì chỉ hiển thị các cột nguồn có liên quan đến hoạt động của mình, mà không lên các cột nguồn không dùng đến. Đồng thời muốn có thể thiết lập được ký hiệu cột theo như ý muốn

Khi in báo cáo B02-H, đơn vị muốn báo cáo hiển thị từng nguồn chi tiết, nhưng chỉ hiển thị các nguồn có liên quan đến hoạt động của mình, không hiển thị các nguồn không dùng đến, để thuận tiện đối chiếu số liệu, gửi báo cáo lên cấp trên.

Hiện tại, khi in Báo cáo B02-H (Phần I và Phần II) (Mẫu tùy biến hiển thị), phần mềm đã đáp ứng hiển thị toàn bộ các nguồn chi tiết đến nguồn nhỏ nhất, tổng hợp lên các nguồn cha. Tuy nhiên mẫu biểu đang hiển thị tất cả các nguồn trong danh mục, kể cả các nguồn không có phát sinh, gây khó khăn cho đơn vị.

Ở phiên bản này, phần mềm cải tiến Báo cáo B02-H (Phần I và Phần II) (Mẫu tùy biến hiển thị) theo tùy chọn của đơn vị. Theo đó báo cáo sẽ mặc định chỉ hiển thị số liệu của các nguồn chi tiết nhất, tổng hợp lên nguồn cha, với điều kiện các nguồn đó có số liệu. Các đơn vị có nhu cầu hiển thị tất cả các nguồn trên danh mục nguồn, kể cả các nguồn không có số liệu (như các phiên bản trước), thì khi in báo cáo trên tham số báo cáo, đơn vị có thêm 2 tùy chọn:

B02H

Nếu đơn vị không tích tùy chọn nào trong 2 tùy chọn trên, báo cáo sẽ chỉ hiển thị số liệu chi tiết đến nguồn con nhất của tất cả các nguồn có số liệu, không hiển thị nguồn ngừng theo dõi và không có số liệu.

Nếu tích "Hiển thị nguồn ngừng theo dõi": Báo cáo sẽ hiển thị cả các nguồn đang được tích "Ngừng theo dõi" trên danh mục.

Nếu tích "Hiển thị nguồn không có số liệu": Báo cáo sẽ hiển thị tất cả các nguồn trong danh mục nguồn của đơn vị, kể cả nguồn không có số liệu phát sinh.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi lập chứng từ ghi sổ không chọn được giấy rút dự toán do giấy rút dự toán không phải là chứng từ gốc để lập chứng từ ghi sổ, để tránh chọn nhầm làm cho chứng từ ghi sổ bị sai.

Đối với các đơn vị dùng hình thức Chứng từ ghi sổ, định kỳ kế toán cần lập chứng từ ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh để in Chứng từ ghi sổ, Sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ...

Ở các phiên bản trước, khi chọn chứng từ để lập chứng từ ghi sổ, phần mềm vẫn cho chọn các chứng từ Rút dự toán, trong khi các chứng từ này không phải là chứng từ gốc.

Phiên bản này giới hạn lại việc chọn chứng từ khi lập chứng từ ghi sổ, không cho phép chọn chứng từ rút dự toán, để kế toán tránh nhầm lẫn dẫn đến sai sót khi lập chứng từ ghi sổ.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi xem danh sách phiếu chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi, thì số tiền trên danh sách thể hiện đúng số tiền chi thực tế, để kiểm tra đối chiếu khớp với chứng từ.

Khi kế toán ghi nhận mua tài sản cố định bằng tiền mặt hoặc tiền gửi, thì trên chứng từ này phản ánh 2 dòng chi tiết là số tiền giảm để mua tài sản đồng thời tăng nguồn hình thành tài sản, và số tiền hiển thị trên danh sách chứng từ là tổng số tiền của 2 dòng này. Ví dụ mua ô tô 1 tỷ bằng tiền gửi ngân hàng, thì chứng từ chi tiền gửi hiển thị 2 dòng: giảm số tiền gửi là 1 tỷ và tăng nguồn 1 tỷ. Số tiền trên danh sách chi tiền gửi là 2 tỷ, trong khi thực tế số tiền gửi được chi ra là 1 tỷ.

Khi kế toán đối chiếu chứng từ (phiếu chi tiền mặt và chi tiền gửi) với danh sách chứng từ thì không đối chiếu được (chứng từ chi thực tế là 1 tỷ, số tiền trên danh sách là 2 tỷ), nếu in danh sách này ra để kẹp lưu cùng chứng từ thì không đúng thực tế phát sinh.

Phiên bản này cho phép hiển thị số tiền trên danh sách Phiếu thu, chi tiền mặt, tiền gửi đúng với số tiền thực tế thu, chi.

 

DS_PC_NEW

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS) chỉnh lại độ rộng cột để các ô có số tiền mà số tiền bao gồm nhiều chữ số (10 chữ số trở lên) thì không bị tràn ô và hiển thị thành 2 dòng

Hiện tại khi in Giấy rút dự toán C2-02/NS (QĐ 759), độ rộng các cột phân chia chưa hợp lý, các cột số tiền đang bị tràn dòng nếu số tiền từ 10 chữ số trở lên.

Phiên bản này căn chỉnh lại độ rộng các cột trong mẫu biểu, để người dùng có thể dễ dàng trong việc in Giấy rút dự toán và giao dịch với kho bạc.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn cảnh báo khi khai báo nhà cung cấp mới trùng nhà cung cấp cũ để tránh khai báo trùng lắp.

Tại các đơn vị sự nghiệp có thu, có rất nhiều khách hàng. Thông thường khách hàng sẽ cung cấp thông tin cho kế toán xuất hoá đơn bao gồm tên khách hàng, địa chỉ và mã số thuế.

Có trường hợp khách hàng không muốn lấy hoá đơn, thì thông tin về tên, địa chỉ thường hay viết vắn tắt (ví dụ Công ty TNHH MTV VN), lần sau muốn lấy hoá đơn thì khách hàng mới cung cấp tên và địa chỉ đầy đủ (Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam), dẫn đến trong danh mục khách hàng bị trùng lặp đối tượng mà không phát hiện ra.. Khi phát hiện ra trùng lặp phải xem lại báo cáo và sửa lại các chứng từ rất mất thời gian và báo cáo không chính xác.

Do vậy kế toán muốn có thể lọc trùng nhà cung cấp khi khai báo nhà cung cấp mới, để tránh khai báo trùng lắp.

Phiên bản này sẽ cảnh báo trùng mã số thuế (nếu có) khi thêm khách hàng, nhà cung cấp mới. Theo đó khi thêm mới một khách hàng, nhà cung cấp, căn cứ Mã số thuế của đối tượng được thêm mới, phần mềm sẽ cảnh báo trùng mã số thuế nếu trong dữ liệu đã tồn tại một đối tượng có mã số thuế trùng với mã số thuế của đối tượng đang được thêm mới. Người dùng có thể tùy chọn có lưu lại đối tượng đang thêm, hoặc hủy bỏ thao tác thêm để kiểm tra lại.

Trung MST

Phiên bản cũng đồng thời bổ sung thêm cột Mã số thuế trong Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp. Khi khai báo một khách hàng, nhà cung cấp mới trên phần mềm, kế toán có thể lọc nhanh theo Mã số thuế trước, để xem đối tượng đó đã tồn tại trong danh mục hay chưa, từ đó tránh việc khai báo trùng lắp.

Them cot MST

hmtoggle_plus1 Kế toán mong muốn trên các chứng từ, sổ, báo cáo chương trình tự động lấy lên địa danh và ngày tháng (phần phía trên chữ ký, VD: Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015)

Tại một số chứng từ, sổ, báo cáo, ở phía dưới (phía trên phần chữ ký)  có phần hiển thị địa danh và ngày tháng ký chứng từ, sổ, báo cáo. Hiện tại, sau khi in chứng từ, sổ, báo cáo từ phần mềm, kế toán cần tự điền thông tin này, gây bất tiện do chưa tiện ích. Đồng thời việc ghi địa danh bằng tay trên chứng từ, sổ, báo cáo chưa chuyên nghiệp.. Phiên bản này cho phép người dùng có thể tùy chọn hiển thị thông tin Địa danh trên phần chữ ký ở các sổ, báo cáo.

Để thực hiện tùy chọn này, đơn vị vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Người ký, Tại phần "Tùy chọn hiển thị địa danh và ngày tháng trên sổ sách/báo cáo", đơn vị tích chọn vào thông tin mong muốn hiển thị:

Tuychon_diadanh

Nếu tích vào "Hiển thị địa danh trên sổ sách/báo cáo", sau khi tích, đơn vị điền địa danh muốn hiển thị.

Nếu tích vào "Hiển thị ngày tháng trên sổ sách/báo cáo", phần chân chữ ký sẽ hiển thị ngày tháng ký là ngày hạch toán trên phần mềm.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn: sổ S12- H Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc/Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc khi in chọn được theo tham số Chương, khoản

Tại những trường đại học, TT GDTX, đơn vị có nhiều nguồn kinh phí, mở nhiều tài khoản, có nhu cầu in sổ tiền gửi chi tiết để lưu trữ và quản lý. Kế toán mong muốn in được Sổ S12-H theo chương- khoản.

Ở các phiên bản trước, khi in sổ S12-H, phần mềm đã hỗ trợ in báo cáo theo chương, ở phiên bản này bổ sung thêm tham số khoản để đơn vị có thể tùy chọn theo khoản khi in.

 

S12

 

Đơn vị có thể chọn một khoản, hoặc Tất cả các khoản, hoặc chọn khoản Tổng hợp. Tham số Khoản mặc định là Tổng hợp, để các đơn vị không có nhu cầu theo dõi sổ này theo Khoản thì vẫn in báo cáo như các phiên bản trước.

Để xem được số liệu phát sinh theo khoản, khi hạch toán chứng từ liên quan đến Tài khoản 112, đơn vị cần chọn khoản phát sinh tương ứng. Nếu đơn vị có số dư đầu năm TK 112 và cũng muốn theo dõi số dư đầu theo khoản, thì đơn vị cần vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản, tích đúp tài khoản đang có số dư, tích ô chi tiết theo Loại khoản, để nhập số dư đầu theo khoản.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn tại danh sách bán hàng thu tiền ngay có cột số hóa đơn để rà soát và đối chiếu lại hóa đơn đã xuất và chứng từ bán hàng đã nhập liệu trong phần mềm xem bị sót hóa đơn nào chưa nhập không.

Tại các đơn vị sự nghiệp có thu, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng, cuối tháng, kế toán cần rà soát và đối chiếu lại hóa đơn đã xuất và chứng từ bán hàng đã nhập liệu trong phần mềm xem bị sót hóa đơn nào chưa nhập không.

Hiện tại với chứng từ bán hàng chưa thu tiền, khách hàng đã đối chiếu nhanh được trên danh sách chứng từ. Tuy nhiên khi bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt hoặc tiền gửi, tại Danh sách Phiếu thu tiền mặt từ bán hàng, Thu tiền gửi từ bán hàng chưa hiển thị số hóa đơn, ngày hóa đơn nên kế toán chưa thực hiện đối chiếu được.

Phiên bản này bổ sung thêm 2 cột Số hóa đơn, ngày hóa đơn trên danh sách chứng từ Phiếu thu tiền mặt từ bán hàng, Thu tiền gửi từ bán hàng, tương tự trên giao diện Bán hàng chưa thu tiền để kế toán có thể đối chiếu dễ dàng.

DSPT

hmtoggle_plus1Kế toán muốn nội dung trên mẫu C4-09 Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (QĐ 759) không liệt kê theo chứng từ gốc mà công gộp các bút toán giống nhau để đáp ứng yêu cầu của kho bạc

Khi rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, kế toán cần nộp cho kho bạc Bảng kê chứng từ thanh toán (Thông tư 161/2012/TT-BTC) và Giấy rút tiền mặt mẫu C4-09. Bảng kê chứng từ thanh toán yêu cầu liệt kê chi tiết theo chứng từ gốc (một tiểu mục có thể bao gồm nhiều chứng từ gốc), nhưng mẫu C4-09_ Giấy rút tiền mặt không liệt kê chi tiết mà phải cộng gộp các tiểu mục giống nhau lại.

Hiện tại khi lập chứng từ rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, thì kế toán phải khai báo chi tiết theo chứng từ gốc để phục vụ lập Bảng kê chứng từ thanh toán. Tuy nhiên việc làm này lại đồng thời làm mẫu C4-09_ Giấy rút tiền mặt cũng liệt kê theo chứng từ gốc nên không đáp ứng yêu cầu của kho bạc.

Phiên bản này cho phép khi in mẫu C4-09_ Giấy rút tiền mặt, người dùng có thể tùy chọn in như hiện tại (nội dung hiển thị chi tiết các dòng nhập liệu trên chứng từ), hoặc Cộng gộp các dòng chứng từ theo tiểu mục.

conggop_c4-09

Khi tích cộng gộp các dòng theo tiểu mục, cột nội dung sẽ hiển thị Tên tiểu mục.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi thay đổi đối tượng trên phần thông tin chung, thì đối tượng tại phần chi tiết cũng sẽ cập nhật lại theo thông tin chung, và cho phép có thể chỉnh sửa được

Hiện tại các giao diện nhập chứng từ như giao diện phiếu thu, phiếu chi, ngân hàng, mua hàng, khi kế toán khai báo đối tượng tại thông tin chung, nếu như đối tượng tại phần thông tin chi tiết bỏ trống thì sẽ phần mềm sẽ tự cập nhật theo thông tin chung, còn nếu như không trống thì không cập nhật lại.

Có trường hợp, kế toán khai báo nhầm thông tin đối tượng trên thông tin chung nên khai báo lại, nhưng quên không khai báo lại thông tin đối tượng tại phần chi tiết, dẫn đến chứng từ bị sai đối tượng.

Phiên bản này cho phép người dùng tùy chọn cập nhật hoặc không cập nhật đối tượng ở phần hạch toán chi tiết theo đối tượng ở phần thông tin chung. Theo đó khi sửa lại thông tin đối tượng ở phần thông tin chung, nếu đối tượng ở thông tin chi tiết đang để trống, phần mềm tự động cập nhật lại đối tượng theo thông tin chung (như các phiên bản trước). Nếu đối tượng ở phần thông tin chi tiết không trống, nhưng khác với đối tượng ở thông tin chung, phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo:

 

UPDATE_DT

 

Đơn vị nhấn Có để cập nhật đối tượng ở thông tin chung xuống các dòng chi tiết, hoặc nhấn Không để không cập nhật, giữ nguyên các đối tượng ở phần chi tiết đã chọn.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn lấy được số dư cam kết chi năm trước chuyển sang

Theo quy định kế toán số cam kết chi năm nay thực hiện nhưng chưa hết sẽ được chuyển sang năm sau (chi tiết trong TT 113/2008/TT-BTC). Sang năm số dư cam kêt chi phải được lấy lên số liệu cột Số dư cam kêt chi (cột 9) trên mẫu 01 theo TT 61/2014/TT-BTC)

Để thực hiện yêu cầu này, phiên bản này bổ sung giao diện cam kết chi năm trước chuyển sang

Để nhập số dư Cam kết chi năm trước chưa thực hiện hết chuyển sang năm nay, đơn vị vào Nghiệp vụ\Kho bạc\ Cam kết chi\Nhập CKC ban đầu. Tại màn hình Nhập CKC ban đầu, đơn vị đặt chuột phải, chọn Thêm để bắt đầu khai báo thông tin về Cam kết chi năm trước chuyển sang năm nay. Sau đó đơn vị nhấn Cất để hoàn thành nhập số dư đầu CKC.

SD_CKC

 

Sau khi khai báo Số dư CKC ban đầu, trên chứng từ Rút dự toán, Điều chỉnh cam kết chi, đơn vị vẫn chọn được các cam kết chi này để rút như đối với các cam kết chi thực hiện trong năm nay. Việc nhập số cam kết chi năm trước chuyển sang ảnh hưởng đến 2 báo cáo:

Báo cáo thực hiện cam kết chi

Mẫu 01: Số cam kết chi năm trước chuyển sang sẽ được cộng vào cột 9 (Số dư cam kết chi đến kỳ báo cáo)

Đồng thời từ phiên bản này, khi thực hiện tạo dữ liệu từ dữ liệu năm trước, phần mềm sẽ tự động lấy được số cam kết chi năm trước chuyển sang theo 3 chỉ tiêu sau và chi tiết theo từng cam kết chi (chỉ lấy CKC còn số dư): Số đề nghị cam kết chi; Số điều chỉnh cam kết chi; Số CKC đã rút. Do đó, nếu dữ liệu được tạo mới từ dữ liệu năm trước, và năm trước còn số dư CKC, thì số dư ban đầu CKC sẽ được lấy sang dữ liệu mới tự động, đơn vị không cần phải nhập lại.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn thực hiện được nghiệp vụ cam kết chi cho kinh phí dự án, chương trình mục tiêu

Theo quy định tại TT 113/2008/TT-BTC thì đơn vị phải thực hiện cam kết chi cho nguồn kinh phí có tính chất thường xuyên. Tuy nhiên, hiện tại chương trình mới đang đáp ứng cho nguồn kinh phí thường xuyên và kinh phí XDCB.

Phiên bản này cho phép đơn vị thực hiện được Cam kết chi cho kinh phí dự án, kinh phí không thường xuyên. Để thực hiện Cam kết chi cho Kinh phí dự án, Kinh phí không thường xuyên, đơn vị thực hiện lập Đề nghị cam kết chi như đối với kinh phí thường xuyên và kinh phí XDCB, ở tùy chọn Loại kinh phí trong Cam kết chi, đơn vị chọn loại kinh phí tương ứng.

loai KP

Các thao tác chọn cam kết chi Kinh phí dự án, Kinh phí không thường xuyên khi rút dự toán, đơn vị thực hiện tương tự đối với cam kết chi Kinh phí thường xuyên và Kinh phí đầu tư.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in sổ quỹ tiền mặt hiển thị được cả tên đối tượng trong trường hợp đối tượng đó chưa khai báo trong danh mục (đáp ứng cho trường hợp khách hàng vãng lai)

Khi in sổ S11-H, kế toán mong muốn lấy lên được đối tượng nộp tiền. Hiện tại, trên sản phẩm mimosa 2014 đang lấy đối tượng hạch toán mà người dùng nhập dưới phần hạch toán chi tiết. Như vậy, để lên được đối tượng trên sổ quỹ tiền mặt thì kế toán phải khai báo đối tượng trong Danh mục.

Trường hợp đơn vị có nhiều đối tượng vãng lai, chỉ phát sinh một lần, kế toán không muốn khai báo trên danh mục mà muốn nhập trực tiếp tên đối tượng trong phần thông tin chung. Khi đó sổ quỹ tiền mặt hiện tại chưa lấy được tên đối tượng.

Phiên bản này cho phép sổ quỹ tiền mặt lấy được tên đối tượng trong phần thông tin chung, để đáp ứng yêu cầu các đơn vị có nhiều khách hàng vãng lai không khai báo trong danh mục, khi in sổ quỹ vẫn hiển thị đầy đủ, nhằm quản lý được tốt hơn. Để lấy tên đối tượng lên cột Ghi chú trong sổ quỹ tiền mặt, khi in sổ, kế toán chỉ cần tích chọn ô "Hiển thị thông tin đối tượng ở cột ghi chú" (như các phiên bản trước) là được.

S11H_SUA

hmtoggle_plus1Kế toán đơn vị đang sử dụng phần mềm Das chuyển sang Mimosa.NET mong muốn hoàn thiện chức năng xuất khẩu/nhập khẩu dữ liệu từ Das sang để không phải nhập lại số liệu

Trước đây chương trình đã hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm DAS sang phần mềm Mimosa.NET 2014. Tuy nhiên, trong trường hợp kế toán thêm bảng dữ liệu trên phần mềm DAS khi chuyển đổi sang Mimosa chưa lấy được dữ liệu lên.

Từ bản R29 trở đi chương trình hỗ trợ khi xuất khẩu dữ liệu từ Das sang cho phép anh/chị chọn các cột dữ liệu cần tương ứng. Cụ thể như sau:

oSau khi anh/chị mở công cụ Exporter. VD: mở MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

oTại bước Chọn dữ liệu anh/chị nhấn vào Ghép dữ liệu chương trình sẽ hiển thị giao diện Ghép dữ liệu. Tại đây chương trình đã ngầm định ghép dữ liệu. Tuy nhiên, những danh mục nào mà mục Tên danh mục chỉ hiển thị mã mà không hiển thị tên thì danh mục đó chưa có nguồn trên phần mềm DAS. Trường hợp này anh/chị thực hiện chọn lại danh mục nguồn tương ứng

oVí dụ: Danh mục tài khoản ngân hàng kho bạc chương trình ngầm định lấy từ danh mục có mã "4J" trên sản phẩm Das sang. Tuy  nhiên, trong trường hợp dữ liệu không có danh mục nào là 4J hoặc danh mục 4J dùng để khai báo thông tin khác thì anh/chị nhấn chuột vào mũi tên và chọn đến danh mục tương ứng ví dụ chọn đến "Danh mục tiền gửi" có mã là "4W". Chi tiết anh/chị xem hình phía dưới

R30-01

oTrường hợp sau khi anh/chị ghép xong dữ liệu mà thấy chưa hợp lý muốn quay lại mặc định của chương trình thì nhấn vào "Lấy lại mẫu mặc định"

oAnh/chị tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất quá trình xuất khẩu dữ liệu

Sau khi anh/chị thực hiện xuất khẩu dữ liệu trên danh mục giá trị ghép dữ liệu được anh/chị ghép sẽ được lưu lại khi xuất khẩu chứng từ (sử dụng chức năng:MISA Mimosa.Net Export Excel) chương trình tự động lấy dữ liệu được ghép sang nên anh/chị không phải thực hiện ghép dữ liệu lần nữa

Chi tiết anh/chị tham khảo thêm tại đây