Phiên bản R31

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R31

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán muốn chuyển đổi được Số dư và chứng từ phát sinh từ phần mềm DTSoft sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 để không phải nhập lại khi chuyển từ dùng phần mềm DTSoft sang dùng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014

Chi tiết cách thực hiện vui lòng xem Tại đây