Phiên bản R33

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R33

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn nhập được số dư đầu kỳ của công nợ phải trả nhà cung cấp để theo dõi được công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn

Tại một số đơn vị, ngoài việc theo dõi chi tiết công nợ theo nhà cung cấp kế toán còn mong muốn theo dõi chi tiết theo từng hóa đơn để biết được công nợ theo từng đợt mua hàng còn tồn bao nhiêu và trả bao nhiêu để có kế hoạch trả nợ hợp lý. Ở các phiên bản trước, phần mềm đã bổ sung báo cáo Đối chiếu chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán, Danh sách chứng từ thanh toán chưa có chứng từ mua hàng, giúp kế toán có thể theo dõi và đối chiếu công nợ theo hóa đơn. Chi tiết anh/chị vui lòng xem Tại đây Tại đây.

Phiên bản này hoàn thiện chức năng theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn bằng cách cho phép nhập số dư công nợ đầu năm (số dư công nợ phải trả nhà cung cấp cuối năm trước chuyển sang) theo hóa đơn.

Để thực hiện nhập số dư đầu năm công nợ phải trả theo hóa đơn, anh/chị thao tác như sau:

oVào Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu, chọn tài khoản 3311, tích đúp để mở giao diện nhập số dư cho tài khoản 3311

oAnh/ chị chọn loại tiền, sau đó nhập số tổng tiền công nợ của từng đối tượng tương ứng.

oAnh/chị chọn "Nhập chi tiết công nợ", sau đó chọn tab "Chi tiết theo hóa đơn" để lần lượt nhập số hóa đơn, ngày hóa đơn và công nợ tương ứng với từng hóa đơn đó.

R33-1

 

Để thực hiện thanh toán cho từng hóa đơn còn nợ, xem báo cáo đối chiếu chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán, anh chị thực hiện tương tự hướng dẫn đã được chi tiết trong phiên bản R27, R28. Chi tiết anh/chị vui lòng xem Tại đây Tại đây.

Khi tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước, công nợ phải trả nhà cung cấp năm nay còn dư sẽ được chuyển tự động sang năm sau, chi tiết theo từng hóa đơn để đơn vị có thể theo dõi tiếp, đơn vị không cần thao tác nhập lại nếu đã tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 

hmtoggle_plus1Kế toán tổng hợp muốn bút toán điều chỉnh kinh phí rút không hiển thị trên sổ nhật ký sổ cái và sổ chi tiết tài khoản, để nhìn sổ sách trực quan và dễ kiểm tra

Khi điều chỉnh kinh phí rút thì hệ thống sinh ra 2 bút toán Nợ TK 3118/Có TK 461 (chi tiết tiểu mục bị điều chỉnh với số tiền âm, chi tiết tiểu mục được điều chỉnh với số tiền dương). Khi lên sổ nhật ký sổ cái và sổ chi tiết tài khoản, nếu tích chọn cộng gộp các bút toán giống nhau thì 2 bút toán này được công vào 1 dòng, cột số tiền để trống, do đó gây khó khăn cho người dùng trong việc đối chiếu, kiểm tra số liệu.

Phiên bản này cho phép khi in sổ S01-H Nhật ký sổ cái và S33- H Sổ chi tiết các tài khoản, nếu cộng gộp các bút toán giống nhau thì các dòng có số tiền bằng 0 sẽ không hiển thị. Theo đó:

oKhi không tích chọn "Cộng gộp các bút toán giống nhau" thì trên sổ sẽ hiển thị mỗi định khoản thành một dòng, tương ứng số tiền âm và số tiền dương của một nghiệp vụ điều chỉnh.

oKhi tích chọn "Cộng gộp các bút toán giống nhau": các dòng hạch toán chi tiết trên cùng một chứng từ điều chỉnh có chung bộ chỉ tiêu đã chọn ở tham số sẽ cộng gộp thành một dòng. Nếu sau cộng gộp số tiền bằng 0 (bút toán điều chỉnh kinh phí rút) thì sẽ không hiển thị trên sổ nữa.

R33-2

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi lập giấy rút đã nhập chương trình mục tiêu ở phần trên thì có thể tự động cập nhật thông tin CTMT xuống phần thông tin chi tiết để giảm thao tác và tránh nhầm lẫn sai sót

Tại đơn vị có phát sinh rút dự toán theo chương trình mục tiêu, dự án, mỗi giấy rút chỉ khai báo 1 CTMT/Dự án. Trường hợp kế toán chọn nhầm CTMT/Dự án, khi sửa lại thì mong muốn sửa lại thông tin CTMT/Dự án trên thông tin chung thì phần thông tin chi tiết tự động cập nhật theo để giảm thao tác và tránh nhầm lẫn.

Phiên bản này cho phép khi thêm mới chứng từ, nếu người dùng chọn CTMT ở phần thông tin chung là CTMT chi tiết, thì các dòng chi tiết bên dưới tự động cập nhật CTMT đã được chọn ở trên. Trường hợp CTMT ở trên để trống hoặc chọn CTMT cha, thì CTMT ở các dòng bên dưới cũng không hiển thị.

Khi thực hiện sửa thông tin CTMT ở phần thông tin chung, nếu CTMT mới được chọn là CTMT cha, phần mềm sẽ giữ nguyên thông tin CTMT ở các dòng chi tiết. Nếu CTMT mới được chọn là CTMT chi tiết, phần mềm sẽ đưa cảnh báo "Bạn có muốn cập nhật CTMT xuống các dòng chi tiết không?" để người dùng lựa chọn.

R33-3

Anh/chị chọn "Có" để phần mềm tự động cập nhật mã CTMT đã chọn ở thông tin chung xuống tất cả các dòng chi tiết

Chọn "Không" để giữ nguyên giá trị CTMT đã nhập ở dòng chi tiết, không thực hiện sửa lại theo mã CTMT đã chọn ở trên.