Phiên bản R34

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R34

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài, nhiệm vụ

Phiên bản này đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trong việc quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài, nhiệm vụ. Theo đó để thực hiện quản lý, đơn vị thao tác như sau:

Bước 1: Đơn vị vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Nghiệp vụ, tích chọn "Quản lý CTMT, dự án", nhấn Áp dụng, nhấn Đồng ý.

 

R34-2

 

Bước 2: Vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản, tìm đến các TK đơn vị theo dõi theo CTMT, dự án như: 461, 661, 0081, 511, 531,521, 312..., tích chọn "CTMT, dự án", kiểm tra xem TK đã chi tiết đến Mục chưa, nếu chưa, đơn vị tích chọn chi tiết theo Mục sau đó nhấn Cất.

 

R34-6

 

Bước 3: Vào Danh mục\ Chương trình mục tiêu, dự án, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ, chọn Dự án để khai báo các Đề tài, nhiệm vụ cần theo dõi.

 

R34-4

 

Bước 4: Khi hạch toán, đơn vị  lưu ý chọn mã CTMT, dự án là các Đề tài, nhiệm vụ tương ứng đã khai báo ở bước 3, để chương trình lấy làm căn cứ lên các báo cáo liên quan.

 

R34-5

 

Bước 5: Để xem báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\ Báo cáo khác, chọn 2 báo cáo:

Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài

Tổng hợp tình hình thực hiện đề tài

 

R34-1

 

 

Để xem chi tiết cách lấy số liệu từng cột trên báo cáo, đơn vị vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính, chọn Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài. Chi tiết cách thiết lập, đơn vị xem Tại đây.