Phiên bản R32

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R32

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in biểu số: 03A/ĐVDT thông tư 108/2008/TT-BTC

Theo thông tư 108/2008/TT-BTC cuối năm đơn vị phải lập bảng Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển năm sau mà không phải xét duyệt để gửi cho KBNN xác nhận. Theo đó thì các khoản thuộc nguồn kinh phí tự chủ thì đơn vị sẽ được tự động chuyển sang năm sau mà không phải xin xét duyệt.

Phiên bản này bổ sung mẫu biểu số 03A/ĐVDT mẫu theo thông tư 108/2008/TT-BTC.

Để in biểu số 03A/ĐVDT, anh/chị vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Biểu số: 03A/ĐVDT theo thông tư 108/2008/TT-BTC

Anh/chị chọn các tham số báo cáo: Kỳ báo cáo, Nguồn, chương, khoản, cấp phát, Mã KBNN. Anh chị có thể chọn xem theo từng nguồn, xem tất cả các nguồn hoặc tích chọn nhiều nguồn cùng lúc.

R32-7

 

Khi đó báo cáo sẽ hiển thị số liệu theo hình mô phỏng:

 

R32-9

hmtoggle_plus1Mẫu số C2-02/NS phần phía bên tay phải chổ để thủ trưởng đơn vị và KT trưởng ký chừa ô rộng ra để đóng dấu đơn vị và đóng dấu tên, vì phần này nhỏ quá đóng dấu sẽ bị trùm lên trên phần ngày, tháng, năm và không đóng được dấu tên

Phiên bản này chương trình đã căn chỉnh lại một số mẫu chứng từ, để đảm bảo phần chân chữ ký đủ độ rộng hợp lý, giúp cho thao tác ký, đóng dấu của các đơn vị được thuận lợi hơn. Các mẫu đã sửa:

C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (QĐ 759)

C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (TT119)

C2-02/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (QĐ 759)

C3-01/NS: Giấy rút Vốn đầu tư (QĐ 759)

Bảng kê chứng từ thanh toán mẫu TT161

Bảng kê chứng từ thanh toán mẫu tùy chỉnh

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT08)

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ759)

C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước mẫu tùy chỉnh

C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (QĐ759)

C2-05/NS: Giấy nộp trả kinh phí mẫu (QĐ759)

C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (QĐ759)

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn sau khi làm thanh toán cho nhân viên tạm ứng đi mua hàng thì kế thừa được các thông tin đó để tiếp tục làm thêm chứng từ chuyển khoản cho đối tác trong trường hợp nhân viên tạm ứng mua hàng nhưng thiếu tiền.

Nhân viên tạm ứng tiền đi thực hiện công việc được giao, khi có đủ chứng từ thanh toán nhân viên mang về để kế toán ghi giảm số đã tạm ứng, số mà nhân viên đã tạm ứng nhỏ hơn số phải trả cho nhà cung cấp, nên kế toán phải thanh toán thêm cho nhà cung cấp. Có trường hợp thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng.

Kế toán sử dụng chứng từ nghiệp vụ khác để ghi giảm số tạm ứng cho nhân viên, sau đó đóng chứng từ nghiệp vụ khác lại và vào phân hệ tiền gửi để thêm chứng từ chi tiền gửi. Rất mất thời gian và bất tiện khi thao tác.

Phiên bản này cho phép người dùng có thể thêm nhanh chứng từ Chi tiền gửi từ giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác, từ đó kế thừa được các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác và không phải nhập lại.

Để thêm nhanh chứng từ Chi tiền gửi từ Chứng từ nghiệp vụ khác, sau khi ghi sổ Chứng từ nghiệp vụ khác, anh/chị vào Tiện ích trên thanh công cụ, chọn Thêm mới chứng từ hiện thời:

 

R32-1

 

Tại hộp thoại Chọn loại chứng từ, anh/chị tích chọn Chi tiền gửi, sau đó nhấn Đồng ý.

 

R32-2

 

Khi đó phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi với các thông tin được kế thừa từ chứng từ nghiệp vụ khác anh/chị đã lập trước đó:

oThông tin người nhận/số tài khoản ở trên chứng từ nghiệp vụ khác nhập ở phần hạch toán chi tiết sẽ lấy lên chứng từ chi tiền gửi. (Nếu nhập nhiều tài khoản và Đối tượng thì lấy số tài khoản và Đối tượng Nợ của dòng đầu tiên. Nếu Đối tượng Nợ trống thì lấy đối tượng Có lên)

oNội dung thanh toán: Lấy diễn giải trên chứng từ nghiệp vụ khác lên

Ngoài ra, anh/chị có thể thực hiện thêm nhanh Chi tiền gửi bằng cách từ Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác, anh chị đặt chuột phải chọn chứng từ muốn kế thừa sang Chi tiền gửi, chọn Nhân bản. Tại hộp thoại Chọn loại chứng từ, anh/chị tích chọn Chi tiền gửi, sau đó nhấn Đồng ý là được.

Phiên bản này cũng hỗ trợ nhân bản nhanh để kế thừa thông tin từ các loại chứng từ sau:

oPhiếu thu sang Chi tiền gửi

oPhiếu Thu rút dự toán nhập quỹ sang Chi tiền gửi

oPhiếu chi sang Chi tiền gửi

oChứng từ chuyển khoản kho bạc sang Chi tiền gửi

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in báo cáo tài chính (B01-H, B02-H, F02-1H,S11-H, S03) có thể chọn gộp được một số nguồn (mà không phải chọn tất cả) để có thể nhìn thấy số liệu của các nguồn tương đồng nhau một cách trực quan hơn và đáp ứng yêu cầu của cấp trên

Để đáp ứng yêu cầu tổng hợp báo cáo gửi cấp trên của các đơn vị, trong đó cộng gộp một số nguồn theo yêu cầu của đơn vị chủ quản, phiên bản này cho phép đơn vị có thể chọn nhiều nguồn khi xem báo cáo. Theo đó tại các báo cáo này, đơn vị có thể chọn nguồn Tổng hợp, Tất cả, chọn từng nguồn kinh phí, hoặc chọn một số nguồn để lập báo cáo gửi cấp trên.

Trên tham số báo cáo, tại chỉ tiêu Nguồn, đơn vị tích chọn nguồn cần xem báo cáo:

 

R32-3

 

Hình thức cho phép chọn nhiều nguồn khi xem báo cáo được áp dụng cho một số mẫu báo cáo/ sổ sách sau:

B01-H: Bảng cân đối tài khoản (Mẫu Quyết định 19)

B02-H- Phần 1: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu Quyết định 19)

B02-H- Phần 1: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu tùy biến hiển thị)

B02-H- Phần 1: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu theo từng nguồn kinh phí)

B02-H- Phần 2: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu tùy biến hiển thị)

B02-H- Phần 2: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu tiết tiểu mục)

B02-H- Phần 2: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu Quyết định 19 - hiển thị số liệu lũy kế)

B02-H- Phần 2: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu theo từng nguồn kinh phí)

F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu Quyết định 19)

F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu tùy biến hiển thị)

F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu quyết định 19 tiểu mục)

S11-H: Sổ quỹ tiền mặt

S03-H: Sổ cái - Hình thức nhật ký chung

Anh/chị lưu ý: Đối với các báo cáo trên, khi hạch toán nếu anh/chị chọn nguồn nào trên chứng từ, số liệu sẽ lên đúng nguồn đã chọn. Trường hợp đơn vị không chọn nguồn khi nhập số dư/phát sinh, thì số liệu chỉ lên đối với tham số nguồn là Tổng hợp hoặc Tất cả.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi khi bán hàng số hóa đơn bán hàng được tự động tăng lên theo mẫu số hóa đơn

Tại các đơn vị cùng lúc sử dụng nhiều Mẫu số hóa đơn, kế toán mong muốn khi thêm mới chứng từ bán hàng, số hóa đơn sẽ tự động tăng theo Mẫu số hóa đơn, để thao tác nhập liệu được nhanh và giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu.

Phiên bản này cho phép số hóa đơn tự động tăng tùy theo Mẫu số hóa đơn mà anh/chị chọn trên giao diện Bán hàng. Số hóa đơn tự động tăng theo một số nguyên tắc sau:

oSố hóa đơn: luôn tăng theo mẫu số hóa đơn

oKý hiệu hóa đơn lấy theo ký hiệu hóa đơn mới nhất của Loại hóa đơn đó (chú ý: Ký hiệu hóa đơn quy ước ở đây không bao gồm phần đuôi là T, P, I)

oKhi chọn lại mẫu số hóa đơn thì tự động thay đổi ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn

oTrường hợp mẫu số hóa đơn được chọn là mẫu số lần đầu chọn nhập liệu, thì thông tin ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn được bỏ trăng để người dùng tự nhập, các lần thêm mới hóa đơn tiếp theo thuộc mẫu này thì số hóa đơn sẽ tăng tự động theo nguyên tắc trên.

Các giao diện cần tự động tăng số hóa đơn theo mẫu số hóa đơn:

oHóa đơn bán hàng

oBán hàng thu tiền mặt

oBán hàng thu tiền gửi

oHóa đơn bán tài sản

oPhiếu thu bán tài sản

oThu tiền gửi bán tài sản

hmtoggle_plus1Tư vấn mong muốn phần mềm hoàn thiện chức năng xuất nhập khẩu số dư/phát sinh trên phần mềm

Phiên bản này phần mềm hoàn thiện chức năng xuất nhập khẩu số dư trên phần mềm. Theo đó khi thực hiện nhập khẩu số dư đã được xuất khẩu từ dữ liệu khác ra tệp .XML vào phần mềm, phần mềm sẽ thực hiện xóa toàn bộ số dư của các tài khoản có số dư trong tệp .XML chọn để nhập khẩu, sau đó nhập khẩu đè toàn bộ số dư đó vào dữ liệu.

Do đó số dư sau khi nhập khẩu là số dư mới theo tệp .XML. Vì vậy đơn vị cần cân nhắc trước khi thực hiện chức năng này để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

Chi tiết cách thực hiện xuất nhập khẩu số dư và dữ liệu, anh/chị có thể xem chi tiết Tại đây.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn có thể xóa nhanh được số dư đầu của các tài khoản để nhập lại, phục vụ trường hợp số dư năm sai

Để thực hiện xóa nhanh số dư của mỗi tài khoản, anh/chị vào Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu, chọn đến tài khoản cần xóa. Anh/chị lưu ý cần chọn tài khoản chi tiết để xóa, không xóa trực tiếp trên các tài khoản tổng hợp.

Anh chị đặt chuột phải vào tài khoản cần xóa số dư, chọn "Xóa số dư".

 

R32-4

 

Khi đó chương trình sẽ xác nhận lại thao tác xóa số dư bằng câu hỏi. Anh chị nhấn Có để thực hiện xóa toàn bộ số dư của tài khoản vừa chọn, hoặc nhấn Không để hủy bỏ thao tác xóa số dư.

 

R32-5

 

oAnh/chị lưu ý: Đối với trường hợp số dư của TK chi tiết theo vật tư cần chú ý:

oNếu dữ liệu dùng phương pháp tính giá đích danh: khi xóa số dư các tài khoản chi tiết theo vật tư nếu đã có chứng từ xuất từ số dư đó thì chương trình sẽ cảnh báo đồng thời liệt kê ra các chứng từ xuất đó.

 

R32-6

 

o Anh/ chị nhấn Có để để tiếp tục xóa số dư của TK liên quan đến số dư vật tư hàng hóa.,Khi đó các phiếu xuất đã liệt kê sẽ được bỏ ghi sổ. Anh/ Chị cần kiểm tra lại các phiếu xuất này để chọn lại lô nhập khác (nếu có). Hoặc anh chị nhấn Không để hủy bỏ thao tác xóa số dư.

oNếu dữ liệu dùng phương pháp tính giá Nhập trước xuất trước hoặc bình quân, anh/chị cần thực hiện tính lại giá xuất kho sau khi xóa số dư để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn hệ thống tự sinh ra bút toán đồng thời Nợ/Có TK 007 khi lập chứng từ thu/chi ngoại tệ để rút ngắn thao tắc thực hiện

Để phần mềm tự động hạch toán đồng thời Nợ/ Có TK 007 khi lập chứng từ thu/chi ngoại tệ, anh chị thao tác như sau:

Anh/ chị vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung. Sau đó anh/ chị tích chọn  "Sinh chứng từ ghi đồng thời tài khoản 007". Sau đó nhấn Đồng ý để xác nhận.

 

R32-10

 

Sau khi tích chọn, phần mềm sẽ thực hiện các chức năng sau:

oChứng từ định khoản Nợ TK (1112,1122) hoặc con của các TK này có phát sinh ngoại tệ thì sinh chứng từ ghi đồng thời Nợ 007

oChứng từ định khoản Có TK (1112,1122) hoặc con của các TK này có phát sinh ngoại tệ thì sinh chứng từ ghi đồng thời Có 007

oChứng từ định khoản đồng thời tài khoản 007 sẽ nằm trên danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác, tương tự như chứng từ ghi đồng thời TK008.

Anh/ chị lưu ý:

Nếu dữ liệu đang tích chọn tự động sinh đồng thời tài khoản 007 chuyển sang trạng thái bỏ tích chức năng này, thì phần mềm thực hiện kiểm tra dữ liệu, nếu dữ liệu đã có phát sinh TK 007, phần mềm sẽ thực hiện cảnh báo: "Dữ liệu đã có phát sinh liên quan đến tài khoản 007. Bạn không thể bỏ tích tùy chọn <<Sinh chứng từ ghi đồng thời tài khoản 007>>"

Khi đó để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu, anh/chị cần tìm kiếm các chứng từ ghi đồng thời liên quan đến tài khoản 007, thực hiện xóa các chứng từ đó trước khi bỏ tích chọn để đảm bảo tính đúng đắn và thống nhất của dữ liệu.

Nếu dữ liệu đang không tích chọn tự động sinh đồng thời tài khoản 007 chuyển sang trạng thái tích chọn thực hiện chức năng này thì phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu, nếu dữ liệu đã có chứng từ tự hạch toán TK 007, thì phần mềm sẽ cảnh báo: "Để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Bạn cần kiểm tra và xóa các chứng từ phát sinh tài khoản 007 đã được lập trước đó", đồng thời hiển thị danh sách các chứng từ đã hạch toán TK 007.

Khi đó anh/chị cần kiểm tra các chứng từ và thực hiện xóa các chứng từ tự làm đó để đảm bảo việc hạch toán 007 đồng thời với các chứng từ thu/chi ngoại tệ là duy nhất.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn có báo cáo đối chiếu giữa kinh phí được sử dụng trong kỳ với số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán theo từng mục lục ngân sách, để có thể cân đối giữa các nguồn Kinh phí và làm báo cáo quyết toán nguồn kinh phí cuối năm

Để đáp ứng yêu cầu đối chiếu giữa kinh phí đã sử dụng với kinh phí đề nghị quyết toán theo từng mục lục ngân sách, phần mềm đã cải tiến mẫu Sổ cái- Mục lục ngân sách. Để xem báo cáo này, anh/chị vào Báo cáo\ Sổ kế toán\ Sổ cái- Mục lục ngân sách. Khi đó tham số báo cáo được bổ sung thêm điều kiện Mục/ Tiểu mục.

Anh chị chọn các thông tin Kỳ báo cáo, nguồn... như các phiên bản trước. Ở tham số Mục/ Tiểu mục, anh/chị chọn Mục/ Tiểu mục cần đối chiếu, sau đó xem sổ.

 

R32-11

 

Mẫu sổ thể hiện phát sinh chi tiết liên quan đến Mục lục ngân sách mà anh/ chị chọn, bao gồm cả chứng từ kinh phí được sử dụng và kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán, giúp đối chiếu và tìm nhanh những sai sót (nếu có) gây chênh lệch giữa số nhận và số đề nghị quyết toán ở từng mục lục ngân sách.