Phiên bản R40

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R40

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi xem bảng cân đối tài khoản mà chọn khoản cha thì hiển thị số liệu tổng hợp của khoản cha để không phải mất thời gian cộng lại bằng tay ở ngoài

Hiện tại, khi in bảng cân đối kế toán chọn khoản cha chương trình đang hiển thị lần lượt từng khoản con. Như vậy, để biết được số liệu phát sinh của khoản cha, kế toán phải tự cộng tay, điều này gây khó khăn trong quá trình quản lý, tổng hợp dữ liệu.

Từ phiên bản này chương trình hỗ trợ:

o Khi in khoản cha thì hiển thị một bảng dữ liệu lấy dữ liệu là tổng các khoản con

o Chọn cùng lúc nhiều khoản để tính tổng nhanh số liệu phát sinh trên nhiều khoản

Cách thực hiện như sau

oVào Báo cáo\Báo cáo tài chính, kích đúp chuột vào B01-H: Bảng cân đối tài khoản, chương trình hiển thị hộp thoại tham số báo cáo

oChọn các tham số báo cáo

R40-15

o Nhấn Đồng ý để in báo cáo

R40-16

hmtoggle_plus1 Kế toán muốn in biên bản kiểm kê tài sản cố định nhóm được theo loại tài sản theo đúng loại theo Thông tư 162/2014/TT-BTC để dễ dàng kiểm tra và đối chiếu

Hiện tại chương trình đã cho phép in biên bản kiểm kê tài sản cố định. Tuy nhiên, mẫu hiện tại mới liệt kê lần lượt từng tài sản, chưa thể hiện được mỗi nhóm tài sản có bao nhiêu tài sản, tổng giá trị là bao nhiêu.

Từ phiên bản này, chương trình bổ sung Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu theo loại tài sản cố định

Vào Báo cáo\Tài sản cố định kích đúp chuột vào Biên bản kiểm kê TSCĐ chương trình hiển thị hộp thoại tham số báo cáo.

R40-02

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

R40-17

hmtoggle_plus1Kế toán muốn có thể đánh giá lại được tài sản cố định nhiều lần trong năm

Tại các đơn vị hầu hết với mỗi tài sản được sửa chữa, nâng cấp thì chỉ phát sinh một lần trong năm. Vì vậy, việc chương trình cho phép đánh giá lại mỗi tài sản một lần trong năm vẫn đáp ứng được nhu cầu của đơn vị.

Tuy nhiên, trong năm có Thông tư/Quyết định làm ảnh hưởng đến các thông tin liên quan đến tài sản, thì đơn vị vẫn phải đánh giá lại tài sản để ghi nhận thay đổi. Trong trường hợp này, chương trình chưa cho phép ghi nhận thay đổi tài sản nhiều lần trong năm, nên kế toán không thực hiện được nghiệp vụ này.

Từ phiên bản này cho phép kế toán thực hiện đánh giá lại tài sản nhiều lần trong năm.

Vào Nghiệp vụ\Tài sản cố đinh\Đánh giá lại để thực hiện đánh giá lại tài sản

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo từng cặp số liệu điều chỉnh, số liệu đã hạch toán để đáp ứng yêu cầu kho bạc yêu cầu

Hiện tại chương trình đã cho phép in phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách. Tuy nhiên, mẫu hiện tại đang cộng gộp số liệu, nên khi đối chiếu kế toán không biết số liệu điều chỉnh trên từng bộ mục lục ngân sách là bao nhiêu.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép kế toán khi in Phiếu điều chỉnh ngân sách hiển thị tách biệt từng cặp số liệu điều chỉnh để kế toán dễ dàng đối chiếu.

Sau khi nhập liệu xong chứng từ điều chỉnh kinh phí, tiếp tục vào In chọn C02-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (TT08/2013), chương trình hiển thị hộp thoại tham số báo cáo

Tích chọn Hiển thị số liệu theo từng cặp điều chỉnh

R40-04

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

R40-06

hmtoggle_plus1Kế toán muốn xem được chi tiết các chứng từ chi phí đầu tư và nguồn kinh phí đầu tư phát sinh trong kỳ theo từng dự án và cơ cấu vốn để kiểm tra đối chi

Tại các đơn vị là chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án, áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Cuối mỗi tháng, quý và cuối năm kế toán đều phải lập các báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư cho các dự án.

Hiện tại phần mềm đã đáp ứng báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư và chi phí đầu tư của từng dự án theo cơ cấu vốn. Tuy nhiên, kế toán cần kiểm tra lại chi tiết các phát sinh chi phí đầu tư, nhận nguồn vốn đầu tư và ghi giảm vốn đầu tư theo từng dự án để kiểm tra đối chiếu.

Từ phiên bản này, chương trình bổ sung thêm Sổ chi tiết tài khoản theo dự án/công trình/hạng mục công trình giúp kế toán theo dõi chi tiết số liệu phát sinh liên quan đến dự án/công trình/hạng mục công trình

Vào Báo cáo\Sổ kế toán kích đúp chuột vào Sổ chi tiết các tài khoản theo dự án/công trình/hạng mục công trình chương trình hiển thị hộp thoại tham số báo cáo

Chọn các tham số báo cáo

R40-7

Nhấn Đồng ý để in báo cáo

R40-8

hmtoggle_plus1Kế toán muốn thêm nhanh chứng từ mới từ chứng từ đã có (dùng phím tắt) để thuận tiện trong nhập liệu

Tại các đơn vị là bệnh viện, hàng ngày nhập xuất kho vật tư rất nhiều, các phiếu nhập xuất kho có nhiều phiếu xuất cùng loại vật tư nhưng cho nhiều bộ phận khác nhau. Vì vậy, kế toán muốn có phím tắt để thêm mới từ chứng từ hiện thời (nhân bản chứng từ) giúp thao tác nhanh hơn.

Tại Danh sách nhập kho hoặc Danh sách xuất kho, thực hiện chọn đến chứng từ cần nhân bản sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+C hoặc kích chuột phải chọn Nhân bản... để nhân bản chứng từ

R40-9

Tại màn hình chi tiết chứng từ nhập kho hoặc chứng từ xuất kho, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+C hoặc vào Tiện ích\Thêm mới chứng từ hiện thời... để nhân bản chứng từ

R40-10