Phiên bản R43

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R43

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán muốn thực hiện nghiệp vụ quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài, nhiệm vụ thuận tiện hơn

Từ phiên bản R34, phần mềm đã hỗ trợ các đơn vị quản lý, theo dõi kinh phí theo đề tài. Tuy nhiên Đề tài và Chương trình mục tiêu, dự án đang theo dõi chung trên cùng một danh mục Chương trình mục tiêu, dự án, dẫn đến khó khăn cho việc theo dõi độc lập giữa các loại.

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép thực hiện nghiệp vụ quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài được thuận lợi hơn. Theo đó:

oGiữ nguyên danh mục Chương trình mục tiêu, dự án, dùng để theo dõi riêng Chương trình mục tiêu, dự án.

oBổ sung thêm danh mục Đề tài để quản lý riêng Đề tài.

Để thực hiện nghiệp vụ quản lý dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo đề tài, kế toán thực hiện các bước cụ thể trên phần mềm như sau:

Bước 1: Tùy chọn Quản lý Kinh phí đề tài trong hệ thống.

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ. Tích chọn Quản lý Kinh phí Đề tài.

Nhấn Áp dụng, sau đó nhấn Đồng ý.

R43-1

Lưu ý: Tùy chọn Quản lý Kinh phí Đề tài chỉ hiển thị khi dữ liệu có Loại hình đơn vị là một trong hai loại hình sau:

oĐơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động

oĐơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Bước 2: Khai báo danh mục Đề tài

Vào Danh mục\Đề tài. Nhấn Thêm. Chi tiết tham khảo tại đây.

Kế toán khai báo đầy đủ các thông tin: Mã đề tài, Tên đề tài..., sau đó nhấn Cất để lưu lại danh mục Đề tài.

R43-2

 

Lưu ý: Đơn vị có thể khai báo danh mục Đề tài theo hình cây để theo dõi theo các nhóm đề tài. Theo đó đơn vị cần khai báo các nhóm đề tài trước. Khi khai báo các đề tài thuộc nhóm nào thì thông tin Thuộc đề tài chọn đúng nhóm đó là được.

Bước 3: Nhập dự toán theo Đề tài

Vào Danh mục\Đề tài,

Nhấn chuột phải vào đề tài cần nhập dự toán, chọn Nhập dự toán.

Tại giao diện Nhập dự toán, kế toán có thể nhập Dư tạm ứng NTCS, Dư dự toán NTCS, Dự toán được giao theo từng mục.

R43-3-2

Lưu ý: Kế toán có thể để trống mục nếu dự toán không chi tiết theo mục.

Bước 4: Nhập nghiệp vụ chi tiết theo Đề tài

Tại các giao diện nhập liệu, hiển thị cột Đề tài để kế toán có thể chọn.

Các Đề tài có thể chọn trên giao diện nhập liệu là những đề tài chi tiết nhất, không tích ngừng theo dõi trên danh mục.

R43-4

 

Bước 5: Xem báo cáo

Phần mềm hỗ trợ xem 2 báo cáo theo đề tài tại nhóm Báo cáo khác:

oSổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài

oTổng hợp tình hình kinh phí thực hiện đề tài

R43-5

Báo cáo thể hiện như hình:

R43-7

 

 

R43-8

 

Lưu ý: Để xem chi tiết công thức lấy số liệu của các báo cáo trên, kế toán có thể vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài, nhấn Chọn để xem công thức từng cột.

R43-6