Đề tài

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Đề tài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Khai báo, quản lý danh sách các Đề tài mà đơn vị thực hiện.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Đề tài, xuất hiện màn hình Đề tài gồm các cột

      Mã đề tài: Mã của Đề tài.

      Tên đề tài: Tên của Đề tài.

    Chủ nhiệm: Tên của người chủ nhiệm đề tài.

    Phòng ban: Tên của phòng ban thực hiện đề tài.

      Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc: Cho biết Đề tài bắt đầu và kết thúc vào ngày nào.

      Ngừng theo dõi: Cho biết Đề tài đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

R43-12

Tại màn hình danh sách Đề tài, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm đề tài

Sửa đề tài

Xóa đề tài

Nhập dự toán

Nạp

In