Phiên bản R42

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R42

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) khi thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản tiền gửi tại kho bạc để đáp ứng yêu cầu của kho bạc

Hiện tại phần mềm đã cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC), tuy nhiên chưa cho phép in trên giao diện Chuyển tiền nội bộ.

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) trên giao diện Chuyển tiền nội bộ, đáp ứng yêu cầu của kho bạc trong trường hợp chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi này sang tài khoản tiền gửi khác để chi hoạt động.

Để in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) trên giao diện Chuyển tiền nội bộ, Anh/Chị lập chứng từ Chuyển tiền nội bộ, sau đó thực hiện các bước sau:

oBước 1: Chọn In trên thanh công cụ

oBước 2: Chọn mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC)

Khi đó Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) sẽ hiển thị như hình 3.

R42-1

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn trên báo cáo B03-H: Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu 09 = chỉ tiêu 01+02-04 theo đúng nội dung công thức thể hiện trong mẫu báo cáo mô tả của QĐ 19

Hiện tại trên báo cáo B03-H: Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh, công thức chỉ tiêu 09 (Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này) và chỉ tiêu 19 (Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ) đang được thiết lập theo mô tả cách lấy số liệu báo cáo B03-H trong QĐ 19. Khi đó:

oChỉ tiêu 09= Chỉ tiêu 02- 04

oChỉ tiêu 19= Chỉ tiêu 01+ 09- 11- 13- 15- 17

Từ phiên bản này, phần mềm sửa lại công thức 2 chỉ tiêu trên trong báo cáo B03-H đúng với công thức trong mẫu báo cáo được vẽ trong QĐ 19. Theo đó:

oChỉ tiêu 09= Chỉ tiêu 01+ 02- 04

oChỉ tiêu 19= Chỉ tiêu 09- 11- 13- 15- 17

R42-2a

 

Lưu ý: Đối với dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản cũ lên phiên bản R42:

oNếu dữ liệu có báo cáo B03-H đã được thiết lập công thức riêng trong phần Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\B03-H: Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh, thì khi nâng cấp, công thức vẫn được giữ nguyên như đơn vị đã thiết lập.

oNếu dữ liệu có báo cáo B03-H dùng công thức mặc định của phần mềm, thì công thức sẽ được thiết lập theo cách mới đối với chỉ tiêu 09 và 19. Trường hợp đơn vị mong muốn dùng công thức cũ của phiên bản từ R41 trở về trước, đơn vị cần thực hiện Thiết lập báo cáo tài chính, chi tiết tham khảo tại đây.

hmtoggle_plus1Cập nhật mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 5/3/2016 thay thế Thông tư 86/2011/TT-BTC

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, mẫu theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, có hiệu lực từ ngày 5/3/2016

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư mẫu theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 có thể in từ các giao diện:

oRút dự toán tiền mặt

oRút dự toán chuyển khoản

oBảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

oBảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán

oBảng kê chứng từ thanh toán thực chi

Để in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT số 08/2016/TT-BTC), đơn vị lập chứng từ, sau đó thực hiện theo các bước sau:

oBước 1: Chọn In trên thanh công cụ

oBước 2: Chọn Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT số 08/2016/TT-BTC)

oBước 3: Nhập thông tin vào hộp thoại Thông tin bổ sungR42-3b

oBước 4: Nhấn Đồng ý để xem mẫu hiển thị như hình:

 

R42-16a

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn có thể thực hiện được nghiệp vụ chuyển tiền giữa 2 tài khoản tiền gửi khác nhau chọn được quỹ tiền để phản ánh nghiệp vụ chuyển tiền giữa các loại quỹ và sổ chi tiết tiền gửi theo từng loại quỹ phản ánh đúng biến động của các quỹ

Theo nhu cầu quản lý, có đơn vị mở nhiều tài khoản ngân hàng để theo dõi riêng các loại quỹ. Trong kỳ có phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác, khi đó tiền được chuyển từ loại quỹ này sang loại quỹ khác.

Kế toán mong muốn ngoài việc theo dõi số dư tiền gửi trên từng tài khoản ngân hàng, có theo dõi được theo từng loại quỹ, để kiểm soát được phát sinh, số dư cụ thể của mỗi loại quỹ.

Từ phiên bản này, trên giao diện Chuyển tiền nội bộ, phần mềm hiển thị 2 cột loại quỹ: Loại quỹ nợ, Loại quỹ có.

Khi nhập chứng từ Chuyển tiền nội bộ, kế toán chọn tương ứng :

oLoại quỹ nợ: quỹ chuyển đến

oLoại quỹ có: quỹ chuyển đi

R42-14

Lưu ý: Các cột Loại quỹ nợ, Loại quỹ có chỉ hiển thị trên giao diện nhập liệu khi đơn vị có tích chọn tài khoản 112 chi tiết theo Loại quỹ.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in được Bảng cân đối tài khoản theo hệ thống tài khoản của quyết định 19 để dễ kiểm soát số liệu và đối chiếu với các báo cáo tài chính khác dù có tách tiết khoản

Để đáp ứng nhu cầu quản lý, kế toán có thể tách tài khoản thành các tiết khoản nhỏ. Tuy nhiên khi in Bảng cân đối tài khoản, kế toán mong muốn chỉ hiển thị những tài khoản theo QĐ 19, giúp việc đối chiếu với các báo cáo tài chính khác dễ dàng.

Từ phiên bản này, phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị tài khoản theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC trên hộp thoại Tham số báo cáo khi in Bảng cân đối tài khoản.

oKhi tích chọn tùy chọn Hiển thị tài khoản theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC: Báo cáo chỉ hiển thị những tài khoản được quy định trong danh mục tài khoản của QĐ 19, và có số liệu trong kỳ in báo cáo.

R42-4

 

oKhi không tích chọn Hiển thị tài khoản theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC: Báo cáo hiển thị toàn bộ các tài khoản theo danh mục tài khoản của dữ liệu, và có số liệu trong kỳ in báo cáo.

 

R42-5

hmtoggle_plus1Kế toán đơn vị chủ đầu tư muốn cập nhật Báo cáo Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo (Mẫu 04/QTDA) theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 thay thế thông tư 19/2011/TT-BTC

Từ phiên bản này, phần mềm cập nhật mẫu 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, thay thế cho mẫu báo 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành theo thông tư 19/2011/TT-BTC đã có trên phần mềm.

Biểu mẫu chỉ thay đổi về cách trình bày: Nội dung cơ cấu vốn chuyển từ cột dọc thành hàng ngang để dễ theo dõi hơn.

Đơn vị vẫn in mẫu tại Báo cáo\Chủ đầu tư\04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành

Báo cáo hiển thị như hình:

R42-20a

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in được Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) khi làm thủ tục thanh toán chi bằng tiền gửi hoặc rút dự toán tại kho bạc

Hiện tại phần mềm đã cho phép in Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) trên giao diện Phiếu chi và Chứng từ nghiệp vụ khác.

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép in Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD) khi làm thủ tục thanh toán chi bằng tiền gửi hoặc rút dự toán tại kho bạc. Theo đó cho phép in mẫu C37-HD trên các giao diện sau:

oRút dự toán tiền mặt

oRút dự toán tiền gửi

oRút dự toán chuyển khoản

oChi tiền gửi

oChuyển khoản kho bạc

Để in Giấy đề nghị thanh toán (C37-HD), kế toán nhập chứng từ Rút dự toán tiền mặt, sau đó làm theo các thao tác sau:

oVào In trên thanh công cụ

oChọn C37-HD: Giấy đề nghị thanh toán

Khi đó mẫu sẽ hiển thị như hình:

R42-6

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi chi tiền mặt thì có thể in được mẫu C41-HD- Bảng kê đề nghị thanh toán (Thông tư 185/2010/TT-BTC sửa đổi QĐ 19) để làm chứng từ duyệt chi và dễ dàng đối chiếu kiểm tra với chứng từ gốc

Đối với các khoản chi thực hiện chi nhiều nội dung, kế toán cần in mẫu C41-HD- Bảng kê đề nghị thanh toán (Thông tư 185/2010/TT-BTC), kèm theo các chứng từ gốc để người duyệt dễ dàng đối chiếu thông tin và duyệt theo các chứng từ gốc kèm theo.

Từ phiên bản này, phần mềm bổ sung mẫu C41-HD: Bảng kê đề nghị thanh toán. Kế toán có thể in mẫu C41-HD tại giao diện Phiếu chi.

Để in mẫu C41-HD, kế toán thêm mới Phiếu chi, nhập liệu thông tin chung và thông tin chi tiết, sau đó thực hiện các bước sau:

oChọn In trên thanh công cụ

oChọn mẫu C41-HD: Bảng kê đề nghị thanh toán.

Khi đó mẫu thể hiện như hình:

R42-11a

hmtoggle_plus1Kế toán đơn vị chủ đầu tư muốn cập nhật Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu 01/QTDA) theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 thay thế thông tư 19/2011/TT-BTC

Từ phiên bản này, phần mềm cập nhật mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, thay thế cho mẫu báo 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo thông tư 19/2011/TT-BTC đã có trên phần mềm.

So với mẫu cũ theo Thông tư 19/2011/TT-BTC, mẫu mới có một số thay đổi về cách trình bày biểu mẫu:

oBổ sung thêm cột kế hoạch thực hiện (cột 3) thể hiện số lũy kế kế hoạch vốn thực hiện qua các năm (theo các quyết định giao kế hoạch của cơ quan chủ quản)

oBỏ cột chênh lệch (cột 4 cũ)

oĐổi tên nội dung "Đền bù, GPMB, TĐC" thành "Bồi thường, hỗ trợ, TĐC" để phù hợp với nội dung chi phí trong các báo cáo chủ đầu tư khác.

Để in mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành, đơn vị thực hiện như sau:

oVào Báo cáo\Chủ đầu tư

oChọn 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

oTại hộp thoại Thông tin bổ sung, kế toán Chọn kỳ báo cáo, Nguồn kinh phí, Dự án

oNhập các thông tin bổ sung theo từng phần của báo cáo, ví dụ như hình phía dưới.

R42-19

oSau khi nhập thông tin bổ sung, nhấn Đồng ý.

Khi đó báo cáo hiển thị như hình:

R42-18

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in C2-06/NS: Giấy rút dự toán bằng ngoại tệ, có thể điền được thông tin phần KBNN duyệt chi để đáp ứng yêu cầu kho bạc và khi rút dự toán bằng tiền mặt thì không hiển thị thông tin tài khoản

Khi in C2-06/NS: Giấy rút dự toán bằng ngoại tệ, kế toán mong muốn:

oĐối với các chứng từ rút dự toán bằng tiền mặt, trong phần Nội dung chi, thông tin về tài khoản như: Số tài khoản, Tên tài khoản, Tại ngân hàng không hiển thị để đảm bảo đúng tính chất rút dự toán.

oTại phần Kho bạc nhà nước duyệt chi, cần hiển thị thông tin ngân hàng, số tài khoản để đáp ứng yêu cầu kho bạc.

Từ phiên bản này, phần mềm đáp ứng 2 yêu cầu trên. Theo đó:

oĐối với các chứng từ rút dự toán bằng tiền mặt, trong phần Nội dung chi, thông tin về tài khoản để trống.

oKhi in mẫu C2-06/NS: Giấy rút dự toán bằng ngoại tệ, phần mềm hiển thị Tham số báo cáo để kế toán nhập thông tin bổ sung.

R42-13

Khi đó mẫu dự toán sẽ hiển thị như hình:

R42-12

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi tìm kiếm nhanh các đối tượng (F3) thì con trỏ chuột đặt vào ô tìm kiếm để có thể gõ luôn đối tượng cần tìm kiếm, giảm thiểu thời gian thao tác

Hiện tại phần mềm đã cho phép tìm kiếm nhanh đối tượng bằng phím tắt F3. Tuy nhiên sau khi nhấn F3, con trỏ chuột chưa đặt vào ô tìm kiếm thông tin nào, nên kế toán cần làm thêm thao tác đặt chuột để tìm kiếm.

Từ phiên bản này, khi nhấn F3 để tìm nhanh đối tượng, con trỏ chuột đặt mặc định tại ô tìm kiếm theo mã đối tượng, giúp kế toán có thể nhập ngay các ký tự tìm kiếm mà không phải thao tác đặt chuột, từ đó giảm thời gian nhập liệu.

R42-7

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in Sổ chi tiết các tài khoản (Mở rộng) có thể hiện số Cộng lũy kế từ đầu quý để đủ thông tin theo mẫu quy định và dễ dàng đối chiếu kiểm tra so sánh số phát sinh trong kỳ báo cáo

Hiện tại phần mềm đã cho phép in Sổ chi tiết các tài khoản (Mở rộng), tuy nhiên sổ chỉ liệt kê các chứng từ phát sinh trong kỳ báo cáo đã chọn.

Từ phiên bản này, phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị lũy kế từ đầu quý, hiển thị số liệu phát sinh lũy kế từ đầu quý đến thời điểm xem báo cáo của quý đó, đáp ứng nhu cầu quản trị của đơn vị.

Khi tích chọn Hiển thị lũy kế từ đầu quý: Căn cứ khoảng thời gian đơn vị chọn trên tham số báo cáo và chứng từ phát sinh trong kỳ đó, sổ sẽ hiển thị thêm dòng Lũy kế từ đầu quý.

R42-8a

 

Khi đó báo cáo sẽ hiển thị như hình:

 

R42-10a

 

Khi không tích chọn Hiển thị lũy kế từ đầu quý: Số liệu hiển thị bằng cách liệt kê toàn bộ chứng từ phát sinh trong kỳ chọn xem báo cáo (như phiên bản R41 trở về trước).

 

R42-10

hmtoggle_plus1Kế toán muốn số tiền tạm ứng (số tạm ứng đầu kỳ) và số chênh lệch (số tạm ứng không chi hết cuối kỳ hoặc số chi quá tạm ứng) trên Giấy thanh toán tạm ứng (C33) tính đúng trong trường hợp lập nhiều giấy thanh toán tạm ứng trong cùng 1 ngày cho cùng 1 cán bộ

Hiện tại phần mềm đã cho phép in mẫu C33, tuy nhiên việc tính số dư tạm ứng chưa đáp ứng được trong trường hợp cùng một đối tượng cán bộ, nhân viên thanh toán tạm ứng nhiều lần trong cùng một ngày.

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép tính đúng số dư tạm ứng theo từng lần thanh toán. Theo đó:

oSố dư tạm ứng sẽ được tính theo từng chứng từ thanh toán phát sinh.

oChứng từ thanh toán nào được thêm trước trên phần mềm thì coi là chứng từ thanh toán trước.

oSố dư tạm ứng trên từng chứng từ thanh toán được tính theo công thức: lũy kế tạm ứng đến chứng từ tạm ứng nhập trước chứng từ thanh toán hiện tại -  lũy kế số đã thanh toán tạm ứng đến chứng từ thanh toán nhập gần nhất trước chứng từ thanh toán hiện tại.

Lưu ý:

oKế toán cần xác định và nhập đúng thứ tự thanh toán tạm ứng vào phần mềm để việc tính số dư được chính xác như mong muốn.

oĐối với các chứng từ đã nhập từ các phiên bản trước chuyển đổi lên R42, phần mềm căn cứ vào số chứng từ để phân biệt thứ tự thanh toán. Trong cùng 1 ngày, cùng 1 đối tượng, chứng từ thanh toán nào có số chứng từ sắp xếp trước theo alphabe thì coi là chứng từ thanh toán trước.

hmtoggle_plus1Cập nhật thay đổi mức lương tối thiểu từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng áp dụng từ 01/05/2016 theo nghị quyết số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016

Từ phiên bản này, phần mềm cập nhật thay đổi mức lương tối thiểu từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng theo nghị quyết số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016, áp dụng từ 01/05/2016.

Theo đó trong phần Quy định lương, thuế, bảo hiểm, thông tin Mức lương tối thiểu được cập nhật thành 1.210.000.

Khi thêm mới bảng lương từ phiên bản R42, mức lương tối thiểu là 1.210.000 đồng, do đó khoản lương có công thức tính liên quan đến lương tối thiểu đều được tính theo mức mới 1.210.000.

Đối với các bảng lương đã lập từ các phiên bản trước, số liệu không thay đổi.

Lưu ý: Nếu đơn vị có nhu cầu tính lại lương của bảng lương đã lập các tháng trước, thì cần sửa lại mức lương tối thiểu về 1.150.000 để đảm bảo tính đúng đắn. Sau khi tính lại lương xong, đơn vị có thể nhập lại mức lương tối thiểu đúng là 1.210.000 để áp dụng cho các bảng lương sau.

R42-15

 

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in bảng kê chứng từ thanh toán cuối bảng kê liệt kê lại số tổng phát sinh của từng tiểu mục thanh toán cho dễ nhìn và giúp cán bộ kiểm tra nhập nhanh được số liệu vào TABMIS

Khi đơn vị nộp bảng kê ra kho bạc duyệt, cán bộ kiểm soát số liệu chi tiết sau đó thực hiện nhập vào TABMIS. Để tiết kiệm thời gian nhập liệu, cán bộ kiểm soát muốn phía dưới bảng kê sẽ liệt kê thêm tổng phát sinh của từng tiểu mục, giúp cán bộ kho bạc dễ dàng nhập vào TABMIS.

Phiên bản này bổ sung thêm tùy chỉnh mẫu bảng kê để đáp ứng yêu cầu trên.

Để thực hiện tùy chỉnh Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư 39/2016/TT-BTC), kế toán có thể tham khảo các bước tại đây. Nếu cần hiển thị tổng phát sinh của từng tiểu mục dưới cuối bảng kê, kế toán chọn tab Thông tin bổ sung, sau đó tích chọn Hiển thị tổng phát sinh của từng tiểu mục dưới cuối bảng kê.

R42-24

 

Sau khi tùy chỉnh, kế toán in mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh) sẽ hiển thị như hình:

R42-27a

hmtoggle_plus1Kế toán muốn nhập thông tin số lượng, định mức của mỗi nghiệp vụ thanh toán/tạm ứng với kho bạc thuận tiện hơn để lên Bảng kê thanh toán/tạm ứng

Hàng ngày khi phát sinh chứng từ, kế toán lập chứng từ gốc trên phần mềm. Định kỳ, kế toán lập bảng kê bao gồm các chứng từ gốc đã lập, đồng thời in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC). Tuy nhiên việc nhập số lượng, định mức cho mỗi dòng chứng từ gốc khi in bảng kê làm mất thời gian, do kế toán lại phải tìm lại các chứng từ gốc đã nhập trước đó.

Từ phiên bản này, khi in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) từ giao diện Bảng kê thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán (hoặc Bảng kê thanh toán thực chi), phần mềm cho phép lấy thông tin Số lượng, Định mức trên hộp thoại Thông tin bổ sung tự động từ chứng từ gốc lên, để kế toán không phải nhập lại.

Để thông tin trên bảng kê tự động lấy theo chứng từ gốc, sau khi lập chứng từ gốc, kế toán cần xem trước mẫu bảng kê trên phần mềm bằng cách:

oVào In trên thanh công cụ

oChọn Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC)

oChọn tab Chi tiết số tiền, nhập số lượng, định mức.

oNhấn Đồng ý để xem mẫu trên phần mềm.

Thao tác này giúp phần mềm lưu lại thông tin của chứng từ gốc đó.

R42-25a

Định kỳ, khi lập bảng kê và in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC), phần mềm sẽ tự động lưu và lấy lên số lượng, định mức mà đơn vị đã lập ở chứng từ gốc trước đó, đơn vị không cần phải nhập lại.

R42-26