Rút dự toán tiền gửi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Rút dự toán >

Rút dự toán tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ rút dự toán nhập quỹ tiền gửi của đơn vị.

image693

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tạm ứng đã cấp dự toán

Tích chọn nếu nghiệp vụ hiện thời là rút tạm ứng đã cấp dự toán

Tạm ứng chưa cấp dự toán

Tích chọn nếu nghiệp vụ hiện thời là rút tạm ứng chưa cấp dự toán

Thực chi

Tích chọn nếu nghiệp vụ hiện thời là rút thực chi

Đơn vị trả tiền

Thông tin về Ngân hàng Kho bạc nơi đơn vị rút dự toán

CTMT, Dự án

Xác định chương trình mục tiêu, dự án. Trong trường hợp chương trình mục tiêu chưa được khai báo trong Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án

Cơ cấu vốn

Xác định cơ cấu vốn của Dự án trong trường hợp rút dự toán chi cho công trình đầu tư xây dựng

Tài khoản số

Xác định tài khoản Kho bạc nơi đơn vị rút dự toán. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản kho bạc, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692 bên phải của ô.

Đơn vị nhận tiền

Thông tin về đơn vị nhận tiền trong nghiệp vụ hiện thời

Đơn vị nhận

Xác định đơn vị nhận. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692 bên phải của ô.

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị nhận tiền

Tài khoản số

Xác định tài khoản Ngân hàng nơi đơn vị gửi tiền. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản kho bạc, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692 bên phải của ô.

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ rút dự toán tiền mặt

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Nội dung thanh toán

Chi tiết các nội dung nghiệp vụ rút dự toán nhập quỹ tiền gửi

Nguồn

Mã nguồn kinh phí tương ứng với nội dung rút dự toán

Chương

Mã chương ngân sách tương ứng với nội dung rút dự toán

Khoản

Mã khoản tương ứng với nội dung rút dự toán

Mục

Mã mục tương ứng với nội dung rút dự toán

Tiểu mục

Mã tiểu mục tương ứng với nội dung rút dự toán

Số tiền

Số tiền được rút

Dự án

Dự án rút dự toán

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Rút dự toán tiền mặt

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Tích chọn hình thức rút dự toán tùy theo nghiệp vụ là rút tạm ứng đã cấp dự toán, tạm ứng chưa cấp dự toán hay rút thực chi.

-       Chọn Chương trình mục tiêu và tài khoản kho bạc.

-       Nhập diễn giải cho nghiệp vụ.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Nhập nội dung thanh toán.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Nợ là TK 008, NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập số tiền được thanh toán vào cột Số tiền.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Rút dự toán tiền mặt, NSD cũng có thể thêm mới một chứng từ Rút dự toán chuyển khoản bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Thêm rồi chọn “Rút dự toán chuyển khoản” trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa chứng từ Rút dự toán tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Rút dự toán tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.