Thêm mới Đề tài

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đề tài >

Thêm mới Đề tài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Khai báo Đề tài

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Đề tài kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, chọn <<Thêm>> xuất hiện hộp hội thoại:

R43-9

 

-       Nhập Mã đề tài, Tên đề tài và các thông tin khác vào các ô nhập liệu tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Đề tài mới.