Tiền mặt

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R22-TM

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oThu tiền mặt

oChi tiền mặt