Chi tiền mặt

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền mặt >

Chi tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi chi tiền mặt thì tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oMang tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi

Kế toán viết giấy nộp tiền vào tài khoản, đồng thời lập phiếu chi

Sau khi giấy nộp tiền và phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho kế toán và ghi sổ quỹ

Kế toán mang tiền và giấy nộp tiền ra ngân hàng/kho bạc làm thủ tục nộp tiền

Căn cứ vào phiếu chi và giấy báo có của ngân hàng/kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi.

oChi hoạt động, chi dự án, chi thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước, chi sản xuất kinh doanh bằng tiền mặt

Căn cứ vào nhu cầu chi tiêu thực tế, kế toán lập phiếu chi đính kèm chứng từ gốc

Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho người nhận tiền và ghi sổ quỹ

Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt đồng thời ghi sổ chi tiết chi tiết chi hoạt động/sổ chi tiết chi dự án/sổ chi phí sản xuất, kinh doanh.

oThanh toán công nợ nhà cung cấp, tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Căn cứ vào đều nghị trả tiền của nhà cung cấp hoặc giấy đề nghị tạm ứng của nhân viên, kế toán thực hiện lập phiếu chi

Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho nhà cung cấp/nhân viên và ghi sổ quỹ

Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ, người nhận tiền, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt và sổ công nợ

oTrả lương bằng tiền mặt

Căn cứ vào bảng lương, bảng thanh toán các khoản thu nhập khác, kế toán lập phiếu chi trên tổng số tiền thanh toán.

Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ xuất tiền cho kế toán hoặc cán bộ hành chính và ghi sổ quỹ

Kế toán hoặc cán bộ hành chính phụ trách việc thanh toán lương thực hiện trả lương cho từng cán bộ trên danh sách. Cán bộ nhận tiền và ký nhận vào danh sách.

Căn cứ vào phiếu chi đã có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền, căn cứ vào bảng lương đã có đầy đủ chữ ký nhận tiền, kế toán thực hiện ghi sổ chi tiết tiền mặt

oNộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, nộp thuế bằng tiền mặt

Căn cứ vào số phải nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thực tế phát sinh, kế toán lập phiếu chi

Sau khi phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho kế toán và ghi sổ quỹ

Kế toán mang tiền ra ngân hàng/kho bạc làm thủ tục nộp tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm/ công đoàn cấp trên/ tài khoản thu ngân sách

Căn cứ vào phiếu chi và liên giấy nộp tiền kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oMang tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi

Nợ TK 112 - chi tiết theo tài khoản ngân hàng

Có TK 111

oChi hoạt động, chi dự án, chi thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước, chi sản xuất kinh doanh bằng tiền mặt

Nợ TK 661/662/635/631 - chi tiết theo nội dung chi

Có TK 111

oThanh toán công nợ nhà cung cấp, tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Nợ TK 331, 312 - chi tiết theo đối tượng

Có TK 111

oTrả lương bằng tiền mặt

Nợ TK 334

Có TK 111

oThanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn bằng tiền mặt:

Nợ TK 332

Có TK 111

hmtoggle_plus1Ví dụ:

oNgày 25/7/2015, đơn vị chi tiền mặt cho cán bộ Nguyễn Khánh Ly mua văn phòng phẩm về dùng ngay, số tiền 500.000, chi bằng nguồn ngân sách huyện, tiểu mục 6551.

Hướng dẫn thực hiện chi tiền mặt

                 Xem phim hướng dẫn

                 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Phiếu chi (hoặc Phiếu chi mua VTHH, Phiếu chi mua TSCĐ, Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB). Theo ví dụ trên, anh chị chọn Phiếu chi.

oPhần mềm hiển thị giao diện nhập liệu phiếu chi. Anh chị nhập các thông tin chung: của chứng từ như: Người nhận, Lý do chi, Ngày PC, Số PC…;

o Tại phần thông tin chi tiết, anh chị nhập định khoản của nghiệp vụ phát sinh. Theo ví dụ trên anh chị hạch toán Nợ TK 66121/ Có TK 111

oVì tài khoản 66121 chi tiết theo mục lục ngân sách, anh chị cần nhập đầy đủ thông tin nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục. Theo ví dụ trên anh chị chọn nguồn ngân sách huyện, chương khoản theo mặc định của đơn vị, tiểu mục 6551.

PC

 

oAnh chị kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thành lập Phiếu chi.

oTại đây anh chị có thể in được Phiếu chi.

Lưu ý: Anh chị cũng có thể thêm mới Phiếu chi, Phiếu chi mua VTHH, Phiếu chi mua TSCĐ hoặc Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB bằng cách di chuột vào biểu tượng Lập phiếu chi trên sơ đồ quy trình của phân hệ Tiền mặt rồi chọn chức năng tương ứng.

Lên đầu trang