Truy lĩnh lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương >

Truy lĩnh lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Tính truy lĩnh lương cho các cán bộ trong trường hợp quy định nhà nước về Mức lương tối thiểu thay đổi

Tính lương truy lĩnh cho các cán bộ trong trường hợp các cán bộ được nâng lương, thay đổi mức phụ cấp được hưởng

Hướng dẫn thực hiện trên phầm mềm

    Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Truy lĩnh lương, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

·       Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

·       Màn hình danh sách: Danh sách các bảng Khấu trừ không thường xuyên với một số thông tin chính như Tháng, Năm, Tên bảng lương truy lĩnh.

·       Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của bảng lương truy lĩnh được chọn ở màn hình danh sách.

Truylinh_DS