Truy lĩnh nâng lương tối thiểu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Truy lĩnh lương >

Truy lĩnh nâng lương tối thiểu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Tính truy lĩnh lương cho các cán bộ trong trường hợp quy định nhà nước về Mức lương tối thiểu thay đổi

Hướng dẫn thực hiện trên phầm mềm

-        Tại màn hình Truy lĩnh lương, kích chuột phải chọn “Thêm" chọn "Truy lĩnh nâng lương tối thiểu”, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, chọn "Truy lĩnh nâng lương tối thiểu”. Chương trình xuất hiện màn hình Xác định mức lương tối thiểu truy lĩnh.

Truylinh_ct1

-        Xác định Truy lĩnh lương vào tháng nào, truy lĩnh Từ tháng mấy đến tháng mấy.

-        Xác định mức lương tối thiểu cũ và mức lương tối thiểu mới tính truy lĩnh.

-        Xác định truy lĩnh lương tối thiểu cho Loại cán bộ nào: cán bộ biên chế hay cán bộ hợp đồng hay cả hai loại cán bộ

-        Mô tả về bảng lương truy lĩnh tại thông tin Diễn giải.

-        Bấm <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị màn hình kết quả tính lương truy lĩnh bao gồm tất cả các khoản lương bị ảnh hưởng do thay đổi mức lương tối thiểu.

Truylinh_ct2

-        Bấm <<Cất>>, để lưu lại kết quả tính truy lĩnh lương do nâng lương tối thiểu

Xem thêm

Truy lĩnh nâng lương cán bộ