Bảng tính thuế

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tính thuế TNCN >

Bảng tính thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ

Kiểm tra kết quả tính thuế TNCN và in tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Chương trình căn cứ vào số liệu trên bảng lương và tất cả các bảng thu nhập không thường xuyên không trả cùng lương, khấu trừ không thường xuyên không trừ vào lương để tính thuế cho cán bộ.

 -        Tổng thu nhập: Tổng số thu nhập của cán bộ trong kỳ (bao gồm cả thu nhập thường xuyên và không thường xuyên).

 -        Tổng thu nhập chịu thuế: Tổng số thu nhập thuộc diện thu nhập chịu thuế của cán bộ trong kỳ (bao gồm cả thu nhập thường xuyên và không thường xuyên).

 -        Tổng khấu trừ: Tổng khấu trừ được trừ khi tính thuế của cán bộ trong kỳ. Bao gồm: khoản giảm trừ gia cảnh (giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc), các khoản đóng góp bắt buộc (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp), các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 -        Tổng thu nhập tính thuế: Thu nhập làm căn cứ tính thuế. Thu nhập này được xác định bằng Tổng thu nhập chịu thuế trừ ( - ) Tổng khấu trừ

 -        Thuế TNCN: Số thuế TNCN phải nộp của cán bộ được tính theo biểu thuế lũy tiến căn cứ trên tổng thu nhập tính thuế

 -        Thuế TNCN đã khấu trừ (chỉ có trên bảng tính thuế năm): Số thuế TNCN đã tạm tính và khấu trừ trong năm của cán bộ.

 -        Thuế TNCN phải khấu trừ thêm (chỉ có trên bảng tính thuế năm): là chênh lệch dương giữa Thuế TNCN và Thuế TNCN đã khấu trừ

 -        Thuế TNCN phải khấu trừ thừa (chỉ có trên bảng tính thuế năm): là chênh lệch dương giữa Thuế TNCN đã khấu trừ và Thuế TNCN thực tế phát sinh

Tinhthue_ct2

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.