Cập nhật thuế vào bảng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tính thuế TNCN >

Cập nhật thuế vào bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ

Trừ số thuế TNCN khấu trừ vào lương của các cán bộ có phát sinh vào bảng lương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

 Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Tính thuế TNCN, mở bảng tính thuế cần cập nhật, bấm <<Cập nhật vào bảng lương>>.

CapnhatThue

Chọn cập nhật vào tháng, bấm <<Cập nhật>>.

Chương trình thực hiện cập nhật số thuế TNCN phải nộp thành một khoản khấu trừ trên bảng lơng tương ứng của tháng đã chọn.

Trường hợp thực hiện cập nhật trên bảng tính thuế năm, số thuế TNCN khấu trừ thêm được cập nhật thành 1 khoản khấu trừ vào lương, khoản thuế TNCN hoàn lại thành 1 khoản thu nhập cộng vào lương.