Chuyển tài khoản hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Chuyển tài khoản hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Chuyển tài khoản hạch toán cho phép chuyển Danh mục, Số dư và các phát sinh từ tài khoản cũ sang tài khoản mới.

Ví dụ: NSD có nhu cầu mở 02 tiết khoản cho TK 1111 là TK 1111.01 và TK 1111.02. Sau khi mở tài khoản mới, NSD muốn chuyển toàn bộ số dư và phát sinh của TK 1111 sang TK 1111.01 hoặc sang TK 1111.02.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, chọn tài khoản cần chuyển số liệu hoặc danh mục.

-       Kích chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán, xuất hiện hộp hội thoại

image558

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số tài khoản

Số của tài khoản cũ cần chuyển đổi

Tên tài khoản

Tên của tài khoản cũ cần chuyển đổi

Chuyển đến tài khoản

Số của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Chuyển dữ liệu danh mục

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của tài khoản cũ sang tài khoản mới

Chuyển số dư

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ số dư của tài khoản cũ sang tài khoản mới

Chuyển phát sinh trên chứng từ

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ số phát sinh của tài khoản cũ trong khoảng thời gian cụ thể sang tài khoản mới

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ của tài khoản cũ để chuyển sang tài khoản mới trong mục TừĐến.

Chuyển trên công thức báo cáo

Tích chọn mục này để chuyển tài khoản cũ sang tài khoản mới trên công thức báo cáo

Xóa tài khoản sau khi chuyển

Tích chọn mục này để xóa tài khoản cũ ngay sau khi chuyển tài khoản hạch toán

Thực hiện

Tiến hành chuyển tài khoản hạch toán

Đóng

Không thực hiện chuyển tài khoản hạch toán

-       Tích chọn tài khoản cũ muốn chuyển đổi vào ô vuông bên trái image290 của tài khoản đó.

-       Tích chọn mục Chuyển dữ liệu danh mục: để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của tài khoản cũ sang tài khoản mới.

-       Tích chọn mục Chuyển số dư: để chuyển số dư của tài khoản cũ sang tài khoản mới.

-       Tích chọn Chuyển phát sinh trên chứng từ: để chuyển toàn bộ số phát sinh của tài khoản cũ sang tài khoản mới. Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ có liên quan đến tài khoản chuyển đổi.

-       Tích Chuyển trên công thức báo cáo: để chuyển tài khoản cũ sang tài khoản mới trên công thức báo cáo.

-       Nhấn nút Thực hiện để tiến hành chuyển đổi tài khoản hạch toán.

Trong trường hợp NSD muốn chuyển các tài khoản con thành tài khoản cha, thì sau khi tích chọn tất cả các tài khoản con đó, NSD phải tích chọn vào mục Xóa tài khoản sau khi chuyển trước khi tiến hành chuyển đổi.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.