Hệ thống tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản >

Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên NSD có thể mở thêm các tiết khoản, sửa đổi hay xóa tài khoản trong danh sách đã được thiết lập cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị. Việc làm này rất quan trọng và phải được làm ngay khi bắt đầu sử dụng hệ thống (trước khi nhập các chứng từ kế toán).

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, xuất hiện màn hình Hệ thống tài khoản gồm 02 phần:

      Màn hình danh sách: Danh sách các tài khoản với các thông tin như Số tài khoản, Tên tài khoản, Nhóm tài khoản, Tính chất, Dư Nợ và Dư Có.

      Các thông tin liên quan: Thông tin chi tiết về tài khoản được chọn ở màn hình danh sách.

image553

Tại màn hình danh sách Hệ thống tài khoản, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Tài khoản

Sửa Tài khoản

Xóa Tài khoản

Chuyển tài khoản hạch toán

Tìm kiếm Tài khoản

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Tài khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.