Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các chương ngân sách theo quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 02/6/2008. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các chương ngân sách này cho phù hợp để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương, xuất hiện màn hình Chương gồm 03 cột:

      Mã chương: Mã số của chương ngân sách.

      Tên chương: Tên của chương ngân sách.

      Được sử dụng: Cho biết chương hiện thời có được hiển thị trong danh sách chọn Chương của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không.

image588

Tại màn hình danh sách Chương, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Chương

Nhân bản Chương

Sửa Chương

Xóa Chương

Nạp

In Chương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.