Mã dự phòng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Mã dự phòng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo các mã dự phòng theo quy định.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\ Mã dự phòng , xuất hiện màn hình Mã dự phòng gồm 03 cột sau:

      Mã dự phòng: Mã dự phòng

      Diễn giải: Chi tiết về mã dự phòng

      Ngừng theo dõi: Cho biết mã dự phòng đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

R37-14

 

Tại màn hình danh sách Mã dự phòng, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Mã dự phòng

Nhân bản Mã dự phòng

Sửa Mã dự phòng

Xóa Mã dự phòng

Nạp

In Mã dự phòng