Chuyển nguồn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Chuyển nguồn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng chuyển nguồn cho phép chuyển toàn bộ thiết lập ngầm định và số liệu liên quan từ nguồn này sang nguồn khác.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nguồn kinh phí chọn nguồn cần chuyển số liệu hoặc thiết lập ngầm định.

-       Kích chuột phải chọn Chuyển nguồn, xuất hiện hộp thoại

image585

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã nguồn kinh phí

Mã nguồn của nguồn kinh phí cần chuyển

Tên nguồn kinh phí

Tên nguồn của nguồn kinh phí cần chuyển

Chuyển đến nguồn

Tên của nguồn cần chuyển đến (bắt buộc phải nhập)

Chuyển danh mục

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của nguồn cũ sang nguồn mới

Chuyển số dư

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ số dư của nguồn cũ sang nguồn mới

Chuyển phát sinh trên chứng từ

Chuyển toàn bộ số liệu phát sinh trên chứng từ từ nguồn cũ sang nguồn mới

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh liên quan đến nguồn cũ sang nguồn mới

Xóa nguồn sau khi chuyển

Tích chọn mục này để xóa nguồn cũ sau khi chuyển nguồn kinh phí

Thực hiện

Tiến hành chuyển nguồn hạch toán

Đóng

Không thực hiện chuyển nguồn hạch toán

-       Tích chọn nguồn cũ muốn chuyển đổi vào ô vuông bên trái image290 của nguồn đó.

-       Tích chọn mục Chuyển dữ liệu danh mục để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của nguồn cũ sang nguồn mới

-       Tích chọn Chuyển số dư để chuyển số dư của nguồn cũ sang nguồn mới

-       Tích chọn Chuyển số phát sinh trên chứng từ: để chuyển toàn bộ số phát sinh của nguồn cũ sang nguồn mới. Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ có liên quan

-       Tích Xóa nguồn sau khi kết chuyển: để xóa nguồn cũ sau khi kết chuyển

Trong trường hợp NSD muốn chuyển các nguồn con thành nguồn cha thì sau khi tích chọn tất cả các nguồn đó, NSD phải tích chọn vào mục Xóa nguồn sau khi kết chuyển trước khi tiến hành chuyển đổi

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.