Chuyển khoản hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Chuyển khoản hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng chuyển khoản hạch toán cho phép chuyển toàn bộ thiết lập ngầm định và số liệu liên quan từ khoản này sang khoản khác.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Loại khoản chọn khoản cần chuyển số liệu hoặc thiết lập ngầm định.

-       Kích chuột phải chọn Chuyển khoản hạch toán, xuất hiện hộp thoại

Chuyen_khoan_HT

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại khoản

Mã khoản cần chuyển

Tên loại khoản

Tên khoản cần chuyển

Chuyển đếnloại khoản

Mã của Khoản cần chuyển đến

Chuyển danh mục

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của khoản cũ sang khoản mới

Chuyển số dư

Tích chọn mục này để chuyển toàn bộ số dư của khoản cũ sang khoản mới

Chuyển phát sinh trên chứng từ

Chuyển toàn bộ số liệu phát sinh trên chứng từ từ khoản cũ sang khoản mới

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian phát sinh liên quan đến  khoản cũ sang khoản mới

Xóa khoản sau khi chuyển

Tích chọn mục này để xóa khoản cũ sau khi chuyển loại khoản hạch toán

Thực hiện

Tiến hành chuyển loại khoản hạch toán

Đóng

Không thực hiện chuyển khoản hạch toán

-       Tích chọn khoản cũ muốn chuyển đổi vào ô vuông bên trái image290 của khoản đó.

-       Tích chọn mục Chuyển dữ liệu danh mục để chuyển toàn bộ dữ liệu danh mục của khoản cũ sang khoản mới

-       Tích chọn Chuyển số dư để chuyển số dư của khoản cũ sang khoản mới

-       Tích chọn Chuyển số phát sinh trên chứng từ: để chuyển toàn bộ số phát sinh của khoản cũ sang khoản mới. Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ có liên quan

-       Tích Xóa nguồn sau khi kết chuyển: để xóa khoản cũ sau khi kết chuyển

Trong trường hợp NSD muốn chuyển các khoản con thành khoản cha thì sau khi tích chọn tất cả các khoản đó, NSD phải tích chọn vào mục Xóa khoản sau khi kết chuyển trước khi tiến hành chuyển đổi

Chương trình chỉ cho phép chuyển loại khoản hạch toán từ những khoản được tích chọn "Được sử dụng". Vì vậy trước khi chuyển khoản hạch toán NSD chú ý cần phải tích chọn khoản được sử dụng trước.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.