Loại khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các Loại khoản theo quyết định mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 33/2008/QĐ-BTC. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các Loại khoản này cho phù hợp để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản, xuất hiện màn hình Loại khoản gồm 03 cột:

      Mã loại khoản: Mã số của Loại khoản.

      Tên loại khoản: Tên của Loại khoản.

      Được sử dụng: Cho biết loại khoản hiện thời có được hiển thị trong danh sách chọn Loại khoản của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không.

image590

Tại màn hình danh sách Loại khoản, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Loại khoản

Sửa Loại khoản

Xóa Loại khoản

Tìm kiếm Loại khoản

Nạp

Mở rộng

Thu gọn

In Loại khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.