Nhóm mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Nhóm mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn 04 nhóm mục chi theo quy định của Bộ Tài chính. NSD có thể kiểm tra lại thông tin của các nhóm mục này trước khi thực hiện các bút toán hạch toán trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục, xuất hiện màn hình Nhóm mục gồm 03 cột:

      Mã nhóm mục: Mã của nhóm mục.

      Nhóm mục: Nội dung của nhóm mục.

      Ngừng theo dõi: Cho biết nhóm mục đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image593

Tại màn hình danh sách Nhóm mục, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Nhóm mục

Nhân bản Nhóm mục

Sửa Nhóm mục

Xóa Nhóm mục

Nạp

In Nhóm mục

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.