Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các Tính chất nguồn kinh phí thường được sử dụng ở đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình quản lý nguồn kinh phí như KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, KP thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới những tích chất nguồn kinh phí khác theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí, xuất hiện màn hình Tính chất nguồn kinh phí gồm 02 cột:

      Mã tính chất: Mã tính chất nguồn kinh phí.

      Tên tính chất: Tên của tính chất nguồn kinh phí, ví dụ: KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; KP không thực hiện chế độ tự chủ, KP thực hiện cải cách tiền lương,...

image581

Tại màn hình danh sách Tính chất nguồn kinh phí, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

Nhân bản Tính chất nguồn kinh phí

Sửa Tính chất nguồn kinh phí

Xóa Tính chất nguồn kinh phí

Nạp

In Tính chất nguồn kinh phí

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.