Nhân bản Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Tính chất nguồn kinh phí >

Nhân bản Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một tính chất nguồn kinh phí có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với tính chất nguồn kinh phí khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tính chất nguồn kinh phí cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí với tất cả thông tin của tính chất nguồn kinh phí gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho tính chất nguồn kinh phí mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu tính chất nguồn kinh phí mới.

Xem thêm

Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.